Forskrift om vern av Nordre Brynsåa naturreservat, Øyer kommune, Oppland

DatoFOR-2013-12-13-1459
PublisertII 2013 hefte 5
Ikrafttredelse13.12.2013
Sist endret
Endrer
Gjelder forØyer kommune, Oppland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort16.12.2013   kl. 15.55
KorttittelForskrift om vern av Nordre Brynsåa naturreservat, Øyer

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. desember 2013 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Miljøverndepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservat er å bevare en nokså stor og velarrondert bekkekløft dominert av rike og frodige vegetasjonstyper karakteristisk for bekkekløftene i søndre deler av Gudbrandsdalen med en stor ansamling av svært sjeldne barksopper.

Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I reservatet forekommer bl.a. sjeldne skogtyper som bekkekløft, boreal regnskog, høgstaudeskog og rik lågurtskog i tillegg til berg- og rasmarkvegetasjon og gråor-heggeskog. Reservatet har en artsrik og frodig karplanteflora med bl.a. «huldreplanten» skogranke. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 30/2, 36/1, 36/3, 36/5, 37/3 i Øyer kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 367 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:6200 datert Miljøverndepartementet desember 2013. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Øyer kommune, hos Fylkesmannen i Oppland fylke, i Miljødirektoratet og i Miljøverndepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veger, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Beiting.
b)Sanking av bær og matsopp.
c)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
e)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Vedlikehold av eksisterende traktorveg og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet. Eksisterende traktorveg er avmerket på vernekartet.
g)Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende traktorveg avmerket på vernekartet, er bruk av hest og kjerre forbudt.
c)Utenom eksisterende traktorveg og sti avmerket på vernekartet, er ridning og bruk av sykkel forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med landbruksnæring og utfrakt av felt elg, hjort og bjørn, på traktorvegen avmerket på vernekartet.
b)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
c)Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.

d) Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av beitedyr.

§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
b)Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting.
c)Etablering av saltplasser for bufe og hjortevilt.
d)Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
e)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger.
f)Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.
g)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
h)Ridning langs bestemte traséer.
i)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
j)Nødvendige tiltak innenfor naturreservatet for vedlikehold av tilgrensende skogsbilveg (Minefeltvegen).
k)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
a.vedlikehold av eksisterende traktorveg og andre anlegg og innretninger som nevnt i § 4 f).
b.tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, jf. § 7 a).
c.oppsetting av gjerder og sanketrøer som nevnt i § 7 b).
d.istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner som nevnt i § 7 g).
e.vedlikehold av tilgrensende skogsbilveg som nevnt i § 7 j).
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.