Forskrift om snøskuterløyper, Båtsfjord kommune, Finnmark

DatoFOR-2013-12-20-1710
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse20.12.2013
Sist endret
EndrerFOR-1998-12-03-1354
Gjelder forBåtsfjord kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort09.01.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Båtsfjord

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 20. desember 2013 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd.

§ 1.Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jamfør kart datert Fylkesmannen i Finnmark 20. desember 2013. 

Løype 1: Fra grustaket på østsiden i Neptundalen i Båtsfjord, forbi skytterbanen, ned Gattjokkdalen mot Moldhaugen i Båtsfjorddalen, derfra parallelt med FV 891 (NV-siden) til Vegvesenstasjon. Videre langs foten av Storbakken til Lille Jovatn. Derfra opp Larslegda eller Bardosenbakken og videre langs den gamle vegtraseen (FV 891) til Speiderhytta ved Adamsvann/Adamstoppen. 

Løype 2: Fra speiderhytta langs den gamle veitraseen (FV 891) til vegen ved Ordovann, og videre langs Ordovannsvegen til Ordovann hyttefelt. På Berlevågs side av kommunegrensa er dette løype 10 i Berlevåg kommunes forskrifter til motorferdselloven. 

Løype 3: Fra Speiderhytta ned Adamsdalen til Syltefjorddalen. Herfra nedover langs dalen på nordsiden av elva til Klaus A. Jørgensens hytte, og oppover langs dalen til hytteområdet ved Ordovann. 

Løype 4: Fra løype nr. 12 ved Námmečohkka, sørøst over Båtsfjordfjellet til løypekryss vest for Storhaugen, ned ved Gárdojohka til tidligere fylkesveg 333 og løype 15 i Nordfjord. 

Løype 5: Fra Nordfjord i Syltefjord langs den gamle telefonlinje-traseen over Syltefjordhøgda til Ytre Syltefjord. 

Løype 6: Fra løype 5 ved Storvannet over Nordfjordhøgda til Nordfjordvatnet, derfra nordvest til løype 12 (Makkaurløypa). 

Løype 7A: Fra løype 15 i Nordfjord langs vegen til Hamna i Syltefjord. 

Løype 7B: Fra løype 15 på Nordfjordeidet, over Hamnefjellet til Hamna. 

Løype 8: Langs fylkesvegen fra kommunegrensa mot Vardø til Kvannvikvannene og derfra langs kraftlinjetraseen til Hamningberg. 

Løype 9: Fra løype 8 ved vegkrysset i Sandfjorden, opp Sandfjorddalen til Syltevikmoan og over Syltevikmoan til sørenden av Syltevikvannet. 

Løype 10: Fra løype 9 i Sandfjorddalen opp Kudalen og over fjellet til kommunegrensa mot Vardø v/Seglkollfjellet, der løypa møter løype 8 i Vardø kommunes forskrifter til motorferdselloven. 

Løype 11: Fra løype 15 ved Vesterelv i Syltefjord til løype 9 i Sandfjorddalen. Ved dårlige vær- og føreforhold rundt Oternesan kan følgende omkjøringsløype benyttes: Fra løype 11 og opp ved Lilleelva, herfra ned langs Gamslettdalen til løype 11 ved Austerelva. 

Løype 12: Fra løype 15 øst for Sprithaugen og over fjellet til hytteområdet ved Makkaur. Videre fra Makkaur og fram til grensa for Makkaurhalvøya naturreservat. 

Løype 13 A: Fra løype 4 ved Storhaugen og ned øvre Johandalen til tidligere fylkesveg 333. Videre ned langs nordsiden av tidligere fylkesveg til østenden av Falkfjellet. 

Løype 13 B: Avstikker fra løype 13A, ned Sør-Hursidalen til løype 15. 

Løype 14: Fra hyttefelt vest for Ordovann til hyttefeltet øst for vannet og derfra til kommunegrensa mot Vadsø (hvor den møter løype Ordojávri–Vestre Jakobselv). 

Løype 15: Fra løype nr. 1 ved Lille Jovatn i Båtsfjorddalen, parallelt med FV 891 til tidligere fylkesvei 333, videre langs denne i Båtsfjorddalen til Nordfjord i Syltefjord. 

Løype 16: Fra løype 15 over Svingvann, Evavann og Adamsvann til løype 3 ved Adamsdalen på nordsiden av FV 891.

§ 2.Bestemmelser om bruk, merking og åpning av løypene:
a)Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. Kjøring på barmark er ikke tillatt.
b)All kjøring skal følge merket løype. Dersom løypa ikke er merket er den stengt.
c)Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av Fylkesmannen i Finnmark.
§ 3.Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, se forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 9.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 3. desember 1998 nr. 1354 om snøscooterløyper, Båtsfjord kommune, Finnmark.