Forskrift for snøskuterløyper, Gamvik kommune, Finnmark

DatoFOR-2014-01-24-59
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse24.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2005-03-04-254
Gjelder forGamvik kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort30.01.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Gamvik

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 24. januar 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd.

§ 1.Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jamfør kart Fylkesmannen i Finnmark datert 24. januar 2014. 

Løype 1: Mehamn–Sandfjord–Gamvik

Fra Mehamn langs østsiden av Mehamndalen opp til punkt der Televerkets oppmerkete løype tar av fra telefonlinja (nord for høyde 233). Herfra østover over Futelvdalen og videre sørover til nordenden av Langvannet. Herfra rett nordover mot Smalvannet og ned langs Futelva mot hyttene sør for veien ved Futelva. Derfra over skaret østover mot Sandfjord, over vegen og deretter Andersvannet i Sandfjord. Herfra videre på nordsida av vegen til Sandfjordskaret, over vegen ned til Urvannene, herfra over vegen ned Langdalen og videre østover til Gamvik. 

Løype 2: Gamvik–Risfjord

Fra Gamvik etter løype 1 via Langdalen til Urvannene, over Gunnarfjordvannet mot sør og sørøst over vestre Simlevann og Bjørnelvvannene. Fra Bjørnelvvannene gjennom Langdalen til Vesterelva. Fra Vesterelva etter gammel telefonlinje til Risfjord.

Sidespor: Til Koifjord over nordre ende av Koifjordvannet. 

Løype 3: Mehamn–Rolfstokken–Stjernevatna–Skjånes

Fra Mehamn sørover langs løype 1 til høyde 233, herfra via Svartholvatna og Holmevatnet til Rolfstokken. Herfra sørøstover og østover sør for Langvannet til Stjernevannene. Fra Stjernevann og sørover til østenden av Rørvann (196 moh.), herfra sørøstover over øvre del av Risfjorddalen, over Sandfjordfjellet nord om Linken, sørover over tredje, andre og første Olarsvann, ned langs Olarsbekken til Vian i Skjånes.

Sidespor: Fra løypa ved sørenden av Langvannet – langs Langvannet til løype 1 i nordenden. 

Løype 4: Stjernevannene–Vesterelva (forbindelse til løype 2)

Fra løype 3 ved Søndre Stjernevann, mot nord til «Scooterbukta» ved nordre Stjernevann, deretter mot øst til løype 2 sørvest for Vestfjellet. 

Løype 5: Hjelpekorpshytta–Rolfstokken

Fra Hjelpekorpshytta langs fylkesvegen sørover 400 meter, krysser denne og går mot sørøst over Skillevannet til løype 1 ved Rolfstokken (austre Holmvann). 

Løype 6: Rørvannet–Lille Langvann–Hopseidvannan

Fra løype 3 ved Rørvannet sørvestover mot Skjåvannet og Lille Langvannet. Videre via Sigurdvannet over Johannesvatna, Karlvatn, Guttormvatn og videre vestover sør for Hestvannet og til høyde 270 nord for Hopseidvannan hvor løypa fortsetter i Lebesby kommune. 

Løype 7: Lille Langvannet–Ivarsfjord

Arm fra Løype 6 ved Lille Langvannet mot sørøst vest for Attenholmvannet til Knutneset i Ivarsfjord. 

Løype 8: Johannesvatna–Kobbvika

Arm fra løype 6 ved Johannesvanna, møt sørøst til øvre delen av Kobbvikdalen og langs dalen ned til Kobbvika. 

Løype 9: Hopseidet–Nikolasdalen–Nerdalen/Øverdalen

Fra Lebesbys løype 4 (fra Hopseidet) der telegraflinja krysser kommunegrensa (ved høyde 404), sørvestover etter telegraflinja til vann 250 moh. der telegraflinja krysser kraftlinja, videre langs kraftlinja til øvre del av Nikolasdalen. Derfra langs telegraflinja over Nordhøgda ned til Laggodalen, med tilknytning til Lebesbys løyper i Nerdalen og Øverdalen. 

Løype 10: Fra løype 9–Nervei

Fra løype 9 (telegraflinja) ca. 2 km sørøst for Reinoksvannet – mot sørøst til vann 364 og 354, herfra mot sør til Langvannet og videre østover til Kobbelvvannet, herfra videre nordøstover ned Nerveidalen til Nervei. 

Løype 11: Nerdalen (løype 9)–Laggo

Fra løype 9 i Nerdalen nord for vakthytta til Gamvik JFF nedover langs Laggoelva fram til Laggoelvas munning og videre langs sørsiden av fjorden til kaia i Laggo. 

Løype 11 B: Nikolasdalen–Langfjorddalen

Fra løype 18 i Lebesby kommune (som starter ved fv. 888), sørøstover sør for Gavdnjaskáidi, deretter mot nordøst ved vann mellom høyde 320 og 202, derfra videre ned mot Laggoelva hvor den møter løype 11. 

Løype 12: Fra løype 10 i Nerveidalen til Løype 11 i Laggo

Fra løype 10 vest for Kobbelvvannet, herfra sørover ned fjellet vest for Kobbelva til Spiikarnjárga, og vestover langs sjøen til Laggo. 

Løype 13: Nervei–Langfjordnes

Fra Nervei sør om høyde 136. Over Sommerheimvannet mor nordøst over høyde 355 øverst i Lille Langfjorddalen, og videre østover på sørsiden av Sauevannene til Langfjordnes. 

Løype 14: Bjørnelvvannene–Risfjord

Fra løype 2 ved østre Bjørnelvvann mot sørøst gjennom Moenelvdalen til Risfjord. 

Løype 15: Ifjordfjellet

Langs fylkesveg nr. 98 over Ifjordfjellet.

§ 2.Bestemmelser om bruk, merking og åpning av løypene:
a)Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. Kjøring på barmark er ikke tillatt.
b)All kjøring skal følge merket løype. Dersom løypa ikke er merket er den stengt.
c)Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av Fylkesmannen i Finnmark.
§ 3.Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, se § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. mars 2005 nr. 254 om snøskuterløyper, Gamvik kommune, Finnmark.