Forskrift om snøskuterløyper, Lebesby kommune, Finnmark

DatoFOR-2014-01-24-60
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse24.01.2014
Sist endret
EndrerFOR-2008-02-28-234
Gjelder forLebesby kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort30.01.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Lebesby

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 24. januar 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd.

§ 1.Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jamfør kart datert Fylkesmannen i Finnmark 24. januar 2014. 

Løype 1: Kjøllefjord–Skjøtningberg

Fra løype 4 ved Jernsteinvann – langs kommunal vei til Skjøtningberg. 

Løype 2: Jernsteinvannet (løype 4)–Gartefjell–Dyfjordbotn

Fra løype 4 ved Jernsteinvannet–over Gartefjell–til Dyfjordbotn. 

Løype 3: Blåfjellvann (løype 4)–Oksevåg–Sandfjordvannet–Vikadalen (løype 4)

Fra løype 4 ved Grønlia/Blåfjellvann (13) til fv. 894, videre langs vegen til Oksevåg-øst–krysser veg–opp Storelvdalen (Oksevåg) til Sandfjordvannet–sydover via vannene 218, 232, 268 og til løype 4 ved vann 236 i Vikadalen. 

Løype 4: Breivika (Kjøllefjord)–Kifjord–Vikadalen–Ørntindvann–Hopseidet

Fra Breivika i Kjøllefjord, langs fylkesvegen til kryss ved Skjøtningbergvegen, krysser veg videre langs vegen Kifjordsletta–Finnskardvannet–krysser veg ved Grønnlia–Blåfjellvatna–Vikaskardet–Vikadalen–vann 236 i Vikadalen–Ettervikvatn (235)–mot øst-sørøst over vann 217 og 215 til vann 224–øvre Ørntindvann–mot sørøst til fv. 888–langs vegen til Hopseidet.

Avstikker som krysser fv. 888 til kommunegrensa mot Gamvik ved høyde 270 nord for Hopseidvannan hvor løypa fortsetter i Gamvik kommune. 

Løype 5: Nordkynvegen–telegraflinja–Gamvik kommune–Øverdalen–Martadalen (løype 6) og Nerdalen–Bekkarfjord

Fra Nordkynvegen (parkering ved Smielva) til telegraflinje, langs linjen til kommunegrense Gamvik. Fortsetter fra kommunegrense Gamvik i Øverdalen via Steinvann–Linjevann til løype 6 i Martadalen. Forbindelse til Bekkarfjord fra kommunegrense i Nerdalen sørsiden av Geitvann til fylkesvegen i Bekkarfjord.

(På strekningen fra høyde 404 (kommunegrense) mellom Skogfjordelva og Smielva til kommunegrense i Øverdalen (Langfjorddalen) går løypa gjennom Gamvik kommune.) 

Løype 6: Lebesby–Martadalen–Eaštorjohka–Øvre Tranevann og Martadalen–Bekkarfjord

Fra Lebesby (Øverbygd)–opp Storelvdalen–Geitpallen–langs telefonlinje til Martadalen–sydover i Martadalen– Suolojávri/Holmsjøen (304)–Suolojárluoppal (305)–317– Giksjávri (245)–Gengejávri (273)–Eaštor og løype 7. Fortsetter sørover langs Eaštorjohka–dreier østlig over vann 374 til kommunegrense og løype 8 i Tana, sør for Tanas høyde 433.

Avstikker fra Martadalen til Bekkarfjord på østsiden av Martadalselva. 

Løype 7: Ifjord–Eaštor–Gamvik kommune

Fra Ifjord kafé–nordøstover til myr ved vann 81,3 (ØK-kart) –østover til vann 243 og 329,5 (ØK-kart)–vann 287–over Jiakŋaluoddananjávri (233) og over fv. 98–over Skaddjajávrrit (øverste vann)–vann 249–Ruovdejávri (262)–Eaštorjávri (242) (krysser løype 6) og videre østover sør for fylkesvegen til kommunegrensa mot Gamvik.

Løypa fortsetter langs fylkesvegen gjennom Gamvik og Tana kommuner til Sjursjok i Vestertana. 

Løype 8: Friarfjord–Loavddajávri–Mohkkejávri– Beaskajávri–Goddetjávri

Fra Friarfjord (vegkryss Friarfjordelva) langs fv. 98 på sørsida–krysser fylkesveg ved myr (ca. 1 km)–videre langs vegen over vann 53–langs Ellesiidjohka–Ádjajávri (90)–Rássajávri (130)–Anderslangvatn (206)–sør for høyde 314–Buksahárčejávri (213)–vann 205–Loavddajávri (182) fra nordvestside til sørenden og til anleggsveien ved Store Måsvatn/Stuorra Sopmir (207-175) etter vegen til demning ved utløpet av Sieidejávri-Gahpatjávri (213-208) og videre sørover etter anleggsveien til demning ved Mohkkejávri (213-208)–over Mohkkejávri til Biertnajávrrit (241)–Biertnajávri (272)– Guovlajávri (313)–vann 316–302 til Beaskajávri (307) og over Beaskajávri til kommunegrensa mot Tana på Goddetjávri (294).

Sideløype fra Mohkkejávri–Meađđenluoppal–Deardnoluobbalat. Løypetraseen fra Meađđenluoppal til Deardnoluobbalat er åpen fra sesongstart til og med 31. mars. 

Løype 9: Kunes–Storelva–Roggejávrrit–Rohtojávri (løype 12)

Fra Kunes over sletta–krysser Storelva–opp dalføre nord for høyde 216–videre vest for høyde 216–over Elleskáidi 250–Roggejávrrit (170 og 229)–etter dalføre øst for Rohtoskáidi til Rohtojávri (192). 

Løype 10: Veidnes–Store Holmfjellet–Litlevatnet/Nedre Kjæsvann (løype 11)

Fra Veidnes etter jordbruksveg til Fjellaksla–opp og langs Store Holmfjell–til løype 11 på Litlevatnet/Nedre Kjæsvann (47). 

Løype 11: Lille Porsangerelva–Kjæsvann

Fra fylkesvegen ved Lille Porsangerelva langs vassdraget og bortover Kjæsvann til kommunegrensa mot Porsanger. 

Løype 12: Rohtojávri (løype 9)–Korsnesvatnet/ Saŋasjávri–Rakkojávri–Veidneselva–Litlevatnet/Nedre Kjæsvann (løype 10)

Fra Rohtojávri (192) og nordøstover–Gárggojávrrit (229, 246, 251)–ned Čistenavži til Korsnesvatnet/Saŋasjávri (201)–nord for Čistenjohka–vest for høyde 420–vann 435 og 469–over Lipmejávri (471) og Orošjávri (462)–Saddalas–krysser Veidneselva 1 km over fossen–nordover til løype 10 mellom nedre Kjæsvann og Veidneselva.

Sideløype fra Gárggojávrrit (246) vestover over vann mellom toppene på Gárggoaivvit til Namahisjávri (280). 

Løype 13: Kunes–Skarvvatna–anleggsvegens start (løype 15)

Fra Kunes–Skarvvatna (88)–Anders Beritvatnet–langs kraftlinjetraseen til anleggsvegens start/start løype 15. 

Løype 14: Vikavannene (løype 4)–Nordmannset

Fra løype 4 ved Vikavannene–langs høyde sør for Vikavann (77)–sør over Nordmannsetvatna (91 og 72) langs Nordmannsetelvas østside til Nordmannset over elva og til kaia i Nordmannset. 

Løype 15: Anleggsvegens start–Uhca Sopmir–Gabbatkanalen– Dollajávri–Stuorra Ilis

Fra anleggsvegens start–langs vegen og syd til Uhca Sopmir (178)–Vuollaluobbalat (198 og 204)–Máhtojávrrit (235 og 234)–vann 235–Gabbatkanalen (krysser løype 8)–Dápmotluoppal– Gorsageašjávri (265)–Gieggejávrrit (260, 253 og 248) og til Dollajávri (263). Videre via Dollaluoppal (274) opp Silisdalen–østover via sørenden av Vestre Tranevann (328) østover langs kraftlinja–bryter nordover mot sørenden av Bajit Guorgajávri/Øvre Tranevann (342)–bryter østover nord for høyde 350 via vann 345 og 346 til kommunegrense og løype i Tana, like nord for Stuorra Ilis/Flyvarden. 

Løype 16: Storelvdalen–Oldervikdalen–Skogvikvann–Holmevann.

Fra løype 6 i Storelvdalen ved Lebesby–Buktavann (174)–Oldervikdalen over Skogvikvann (151)–løype 6 på Holmevann (304). 

Løype 17: Smielvdalen (løype 4)–Hopseidet (løype 5)

Fra Hopseidet (løype 4) i hovedsak på gammel vegtrasé langs fylkesvegen og opp Smielvdalen til parkeringsplass ved Smielva og start løype 5.

Kommunen skal stenge løypa når veimyndigheten gir melding om dette.

Kommunen skal kunngjøre stengningen av løypa snarest mulig etter at veimyndigheten har varslet om at løypa skal stenges. 

Løype 18: Nikolasdalen

Fra fv. 888 i Nikolasdalen til kommunegrensa mot Gamvik hvor løypa fortsetter i Gamvik kommune.

§ 2.Bestemmelser om bruk, merking og åpning av løypene:
a)Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. Kjøring på barmark er ikke tillatt.
b)All kjøring skal følge merket løype. Dersom løypa ikke er merket er den stengt.
c)Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av Fylkesmannen i Finnmark.
§ 3.Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, se § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 28. februar 2008 nr. 234 om snøskuterløyper, Lebesby kommune, Finnmark.