Forskrift om utvidet jakt på stripegås og kanadagås, Ørland og Bjugn kommuner, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-02-06-93
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse06.02.2014 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forØrland og Bjugn kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38-§9
Kunngjort06.02.2014   kl. 14.40
KorttittelForskrift om utvidet gåsejakt, Ørland og Bjugn

Hjemmel: Fastsatt av Sør-Trøndelag fylkeskommune 4. februar 2014 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 2 bokstav b og c, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9.

§ 1.Formål

Formålet med utvidet jakt på stripegås og kanadagås er å holde bestanden under kontroll.

§ 2.Jakttid på kanadagås og stripegås utvides med 15 dager i forkant og med 2 måneder i etterkant av ordinær jakttid i Ørland og Bjugn kommuner. Jakttiden er fra 26. juli til og med 23. februar. I perioden fram til ordinær jaktstart 10. august avgrenses jaktområdet til dyrket mark og gjødslet beite inkludert et randområde inntil 30 meter fra dette, og i tidsrommet fra kl. 03.00 til kl. 10.00.
§ 3.Ved jaktutøvelsen i den utvidete jaktperioden skal det tas særskilt hensyn til andre arter, spesielt i overvintringsområder og viktige områder for trekkfugl.
§ 4.Fylkesrådmannen kan oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører uønskede virkninger.
§ 5.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.