Forskrift om vern av Odnesberga naturreservat, Søndre Land kommune, Oppland

DatoFOR-2014-02-14-142
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse14.02.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøndre Land kommune, Oppland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort18.02.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Odnesberga naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et naturskogsområde med hovedsakelig kalkrike og varmekjære skogtyper knyttet til sørberg og rasmark som har store forekomster av sjeldne og sårbare kalkbarskogsarter og vedboende sopp.

Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser. I reservatet er lågurtskog vanligste vegetasjonstype og både rasmark, bergvegg, edellauvskog/kalklindeskog og rikmyr er representert. Stedvis er det mye død ved og gammel skog, hovedsakelig av gran. I tillegg til forekomstene av kalkbarskogsarter og vedboende sopp er det i reservatet også en rekke kravfulle, sjeldne og sårbare arter knyttet til edellauvskog, berg og rasmark, inklusive karplanter og fugl. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 20/1, 21/2 i Søndre Land kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 748 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:6500 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Søndre Land kommune, hos Fylkesmannen i Oppland fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Beiting.
b)Sanking av bær og matsopp.
c)Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
e)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
g)Vedlikehold av eksisterende traktorveg avmerket på vernekartet i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
h)Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b)Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av beitedyr.
d)Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorveg avmerket på vernekartet i forbindelse med landbruksvirksomhet.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
b)Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting.
c)Utsetting av saltstein for bufe.
d)Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
e)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveger.
f)Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv, så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.
g)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
h)Bruk av sykkel og ridning langs bestemte traséer.
i)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
j)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med:
1.vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger som nevnt i § 4 f).
2.uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 c).
3.tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt, jf. § 7 a).
4.oppsetting av gjerder og sanketrøer som nevnt i § 7 b).
5.vedlikehold av eksisterende traktorveg som nevnt i § 4 g).
6.utsetting av saltstein for bufe, jf. § 7 c).
7.gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade, jf. § 7 d).
8.istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner, jf. § 7 g).
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.