Forskrift om vern av Eidsfjellet naturreservat, Våler og Åsnes kommuner, Hedmark

DatoFOR-2014-02-14-146
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse14.02.2014
Sist endret
EndrerFOR-2009-06-26-893
Gjelder forVåler og Åsnes kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort18.02.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Eidsfjellet naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som økosystem med alt naturlig plante- og dyreliv. Området utgjør en spesiell naturtype ved at det til dels består av naturskog med furu og gran og det har særskilt naturvitenskapelig verdi ved at det inneholder flere kravfulle gammelskogarter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

I Våler kommune: 22/6, 22/7, 28/1, 29/1, 30/8, 31/29, 32/1, 32/9, 32/12, 33/5, 34/1, 34/9, 34/30, 38/1, 55/4 og 87/2.

I Åsnes kommune: 165/19 og 165/26.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 17 625 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:40 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Våler og Åsnes kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Beiting.
d)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
e)Rydding av vegetasjon i kjørespor fra Øvre Gåsvatn til Rødknappen, i kjørespor i Nilsdalen til Blokktjern sørøst for Rødknappen og i veg/kjørespor fra Djupdalen til Råknappens vestside, slik at det er tilstrekkelig for ferdsel med lett beltekjøretøy.
f)Vedlikehold av skihytte og utedo ved Opptrekkeren og av koie, uthus, utedo og hundehus på Elgneset, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
g)Vedlikehold av eksisterende veg fra Skurven til Øvre Gåsvatn.
h)Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn under jakt på storvilt.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns, herunder start og landing med luftfartøy, er forbudt.
b)Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt, unntatt på vegen fra Skurven til Øvre Gåsvatn.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
b)Motorisert ferdsel på vegen fra Skurven til Øvre Gåsvatn, for vedlikehold av vegen, for vedlikehold og bruk av bygningene på Gåsbu og Elgneset, for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for tømmertransport.
c)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring.
d)Preparering av skiløyper etter dagens standard langs traséer som er inntegnet på vernekartet.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
b)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og løyper.
c)Vedlikehold, utbedring og omlegging av eksisterende skiløypetraséer.
d)Utsetting av saltstein.
e)Gjenoppbygging av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
f)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
g)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 f), § 7 c), § 7 d), § 7 e) og § 7 f).
h)Nødvendig motorferdsel ved øvingsvirksomhet for formål nevnt i § 6 første ledd.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 26. juni 2009 nr. 893 om verneplan for skog. Vedlegg 10. Fredning av Eidsfjellet naturreservat, Våler og Åsnes kommuner, Hedmark.