Forskrift om vern av Jerndalsfjellet naturreservat, Råde kommune, Østfold

DatoFOR-2014-02-14-153
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse14.02.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forRåde kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort18.02.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Jerndalsfjellet naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et brannfelt med sottømmer, som er under naturlig gjenvekst, og et tilgrensende lite påvirket område med gran- og furuskog. Området representerer en bestemt naturtype i lavereliggende trakter under marin grense på grunnfjellet i Sørøst-Norge. Området har betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 25/3 og 25/127 i Råde kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 500 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:6000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Råde kommune, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, tømmer, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Beiting er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e)Bålbrenning er forbudt.
f)Oppsetting av kamuflasjeinnretninger er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Vedlikehold av eksisterende traktorveitrasé gjennom området, inntegnet på vernekartet, med veistandard som på vernetidspunktet.
e)Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
f)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
g)Rydding av trær og busker i en sikkerhetssone med bredde inntil 5 m langs grensen mellom gnr./bnr.: 25/3 og 25/127 (Jerndalen skytebane) og oppsetting/vedlikehold av varselskilt i sonen. Felt virke i sonen skal ikke fjernes.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon og dyreliv.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b)Utenom på eksisterende i gjennom verneområdet, inntegnet på vernekartet, er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel på traktorveitrasé gjennom området, inntegnet på vernekartet, i forbindelse med landbruksdrift på arealer utenfor reservatet.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
d)Preparering av skiløype langs traktorveitrasé inntegnet på vernekartet.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
b)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
c)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b).
d)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av eksisterende traktorveitrasé som nevnt i § 4 d).
e)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 f.
f)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av energi- og kraftanlegg, jf. § 4 e, samt ved oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 f og § 7 e.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.