Forskrift om vern av Sandå og Henestangen naturreservat, Våler og Råde kommuner, Østfold

DatoFOR-2014-02-14-155
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse14.02.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forVåler og Råde kommuner, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort18.02.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Sandå og Henestangen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og relativt lite påvirket skog- og landskapsområde øst i Vansjø, som representerer fattige til middels rike skogtyper med gran og furu i lavereliggende trakter under marin grense i Sørøst-Norges grunnfjellsstrøk. Området har særskilt betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 61/1, 88/1 og 89/1 i Råde kommune og 60/1, 95/1, 96/1, 97/2, 97/7, 97/9, 97/10, 97/12 og 97/13 i Våler kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 7106 dekar, herav 1789 dekar vann. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Våler og Råde kommuner, hos Fylkesmannen i Østfold fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e)Bålbrenning er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Rydding, merking og vedlikehold av eksisterende turstier, som er inntegnet på vernekartet.
f)Bålbrenning i tiden 16. september–14. april med tørr kvist fra bakken eller med medbrakt ved.
g)Utsetting av saltsteiner.
h)Vedlikehold av bade- og rasteplasser vest på Henestangen, på Tombøya og ved Sandå.
i)Oppsetting og bruk av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra 3 uker før jaktstart til 3 uker etter avsluttet jakt.
j)Forsiktig rydding av småbusker og kvist på elgposter i samband med storviltjakt.
k)Vedlikehold av skogskoie på gnr/bnr. 61/1 i Råde, hytte på gnr./bnr. 97/9 og hytte på gnr./bnr. 97/10 i Våler kommune, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
l)Vegetasjonsrydding og skjøtsel i en sone på 15 m rundt skogskoie på gnr./bnr. 61/1 i Råde, hytte på gnr./bnr. 97/9 og hytte på gnr./bnr. 97/10 i Våler kommune.
m)Vedlikehold i form av vegetasjonsrydding av eksisterende traktortraséer, som er inntegnet på vernekartet.
n)Vedlikehold av snuplass på gnr./bnr. 96/1 i Våler.
o)Vedlikehold og oppkjøring av en enspors skiløype som berører avmerket sti på vernekartet nord for Sandå.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands er forbudt.
b)Utenom på eksisterende turstier og traktorsportraséer, som er inntegnet på vernekartet, er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiseliv, i samsvar med plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
d)Oppsetting av gjerder i forbindelse med husdyrbeiting.
e)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
f)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b).
g)Bruk av hest utenom på eksisterende stier og traktorsportraséer.
h)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktivitet nevnt i § 4 g), § 7 b), § 7 d), § 7 m) og § 7 n).
i)Felling av trær som kan skade bygninger og andre faste anlegg.
j)Uttak av ved til bruk i skogskoie på gnr./bnr. 61/1 i Råde, hytte på gnr./bnr. 97/9 og hytte på gnr./bnr. 97/10 i Våler.
k)Anlegg av fast ildsted og gapahuk.
l)Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til skogskoie på gnr./bnr. 61/1 i Råde, hytte på gnr./bnr. 97/9 og hytte på gnr./bnr. 97/10 i Våler, på frossen eller snødekt mark eller med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
m)Gjenoppføring av skogskoie på gnr./bnr. 61/1 i Råde, hytte på gnr./bnr. 97/9 og hytte på gnr./bnr. 97/10 i Våler som er gått tapt ved brann eller naturskade.
n)Utvidelse av snuplass på gnr./bnr. 96/1.
o)Tradisjonelle speideraktiviteter i Våler, knyttet til speiderhytta Sandå (gnr./bnr. 96/4), forutsatt grunneieres tillatelse.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.