Forskrift om vern av Grønknuten naturreservat, Modum og Ringerike kommuner, Buskerud

DatoFOR-2014-02-14-160
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse14.02.2014
Sist endret
EndrerFOR-1993-07-09-681
Gjelder forModum og Ringerike kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort18.02.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Grønknuten naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med fredningen er å bevare et stort, høyereliggende barskogområde med et urørt preg. Området har et variert naturgrunnlag med variasjon i naturtyper, økosystemer og arter, og til å være et høyereliggende barskogområde utgjør relativt rik barskog en stor del av arealet. Dette gir området særlig betydning for biologiske mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

167/2, 169/3, 169/5, 169/14, 169/7, 169/30, 169/8, 169/9, 169/11, 169/20, 169/21, 169/24, 169/43, 169/45, 169/79, 169/46, 170/2, 171/2, 171/9, 171/12,13, 171/17, 171/19, 172/1, 173/6, 174/1, 174/3, 175/5,175/6, 175/9, 175/14 i Ringerike kommune, og 75/10, 78/7, 84/3, 101/1, 105/2, 154/2, 157/1, 157/6, 157/8, 160/7 i Modum kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på 11 707 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:30 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Modum og Ringerike kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, etablering av nye båtplasser, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
f)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.
g)Rydding og vedlikehold av eksisterende ferdselsårer inntegnet på vernekartet.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)Merking, rydding og omlegging av eksisterende stier og løyper.
e)Utsetting av saltstein.
f)Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
g)Nødvendig motorferdsel for preparering av skiløyper.
h)Nødvendig motorferdsel på vinterføre for transport av varer, utstyr og ved til Grønknutkoia.
i)Nødvendig motorferdsel for aktiviteter nevnt i § 4 e), § 7 b), § 7 e) og § 7 f).
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 681 om fredning av Grønknuten naturreservat, Ringerike og Modum kommuner, Buskerud.