Forskrift om vern av Mjøvann naturreservat, Skien kommune, Telemark

DatoFOR-2014-02-14-165
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse14.02.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkien kommune, Telemark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort18.02.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Mjøvann naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å verne et lite påvirket skogområde. Med sin variasjon av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for biologisk mangfold.

Området har mange rike og sjeldne skogtyper, mye høyproduktiv, grovvokst blandingsskog med høg grad av naturskogpreg og stort innslag av død ved.

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som eksempel på svært rik blandingsskog av gran, hassel, ask og spisslønn, noe som er en spesialitet for de rike basaltområdene nordøst for Gjerpensdalen. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 78/44 i Skien kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på 340 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:6000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Skien kommune, hos Fylkesmannen i Telemark fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Bestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende regelverk.
c)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.
d)Beiting.
e)Oppsetting av enkle, midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
f)Utsetting av saltsteiner.
g)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.
h)Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
i)Vedlikehold av eksisterende traktorveger og stier inntegna på vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b)Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt utenfor eksisterende vei.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadd bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b)Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
b)Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b).
c)Hogst av etablerte plantefelt.
d)Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
e)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
f)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
g)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f), § 4 i), § 7 c) og § 7 f).
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.