Forskrift om vern av Geislafoss naturreservat, Audnedal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2014-02-14-168
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse14.02.2014
Sist endretFOR-2015-12-11-1546
Endrer
Gjelder forAudnedal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort18.02.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Geislafoss naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet. Endret ved forskrift 11 des 2015 nr. 1546.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde dominert av edelløvskog på den ene siden av Audna og et skogområde nær vestgrensen for sammenhengende granskog på østsiden av Audna, med alt naturlig plante- og dyreliv. Området har stor økologisk variasjon og inneholder naturtyper som rik edelløvskog med alm-lindeskog-utforming, or-heggskog med svartor-utforming og gammel barskog. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi, både på grunn av de artsrike utformingene vest for elva og ved sammenstillingen av natur uten gran vest for elva og natur med stedegen gran øst for elva, i et område hvor grana er i naturlig vandring. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Avgrensing

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 25/1, 25/3, 25/4, 25/6, 25/7, 25/9, 26/14 og 46/5 i Audnedal kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1100 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Audnedal kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endra ved forskrift 11 des 2015 nr. 1546.
§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a.Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b.Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c.Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d.Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a.Sanking av bær og matsopp.
b.Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c.Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d.Beiting.
e.Utsetting av saltsteiner.
f.Vedlikehold av veier, anlegg og andre innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
g.Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper og bruer som eksisterte på vernetidspunket.
h.Uttak av gran fra plantefelt på gnr./bnr. 25/4. Det skal ikke plantes i feltet etter hogst. Fylkesmannen skal ha melding når hogsten foretas. Bestemmelsene gjelder til og med år 2032.
i.Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
j.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
k.Fremtidig nødvendig utvidelse av Fylkesveg 460 i samsvar med godkjent reguleringsplan.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a.Motorisert ferdsel i naturreservatet er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b.Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt unntatt på traseer som er godkjent for slik bruk i forvaltningsplan, jf. § 10.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b.Nødvendig uttransport av felt storvilt med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
d.Nødvendig motorferdsel på traktorvei (merket av på vernekartet):
1.opp Listadkleiva i forbindelse med uttransport av storvilt
2.opp Listadkleiva ved behov for nødvendig rensing av brønn i bruk på vernetidspunktet
3.til Veståsmyr i forbindelse med skogsdrift.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d.Gjerding i forbindelse med beiting.
e.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e, § 4 f, § 7 b, § 7c og § 7 d.
f.Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 j.
g.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av energi- og kraftanlegg, jf. § 4 i, samt ved oppgradering/fornyelse av kraftledninger, jf. § 4 j og § 7 f.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet.

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.