Forskrift om vern av Spålen-Katnosa naturreservat, Ringerike, Jevnaker og Lunner kommuner, Buskerud og Oppland

DatoFOR-2014-02-14-170
PublisertII 2014 hefte 1
Ikrafttredelse14.02.2014
Sist endret
EndrerFOR-1995-06-23-654
Gjelder forRingerike, Jevnaker og Lunner kommuner, Buskerud og Oppland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort18.02.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om Spålen-Katnosa naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 14. februar 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et forholdsvis urørt naturområde med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området har særlig betydning for biologisk mangfold og er egenartet fordi det er et av de få gjenværende større skogområdene sentralt på Østlandet uten store tekniske inngrep. Området har særskilt naturvitenskapelig verdi ved at det har et stort mangfold av vegetasjonstyper med forekomst av flere sjeldne og truede arter av sopp, lav og moser.

§ 2.Geografisk avgrensning

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Ringerike kommune: 18/3, 18/17, 34/3, 117/3, 118/2, 132/9. Jevnaker kommune: 1677/2, 181/1. Lunner kommune: 115/1,2.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 20 100 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:25 000 datert Klima- og miljødepartementet februar 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike kommune, i Jevnaker kommune, i Lunner kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, hos Fylkesmannen i Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
d)Skadefelling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
e)Beiting.
f)Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
g)Utsetting av saltsteiner.
h)Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende skogsbilveger er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt. Eksisterende skogsbilveger er avmerket på vernekartet.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Motorisert ferdsel på eksisterende skogsbilveger. Eksisterende skogsbilveger er avmerket på vernekartet.
c)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, og motorbåt.
d)Bruk av hest for uttransport av felt storvilt og for uttransport av og tilsyn med bufe.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d).
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
e)Merking, rydding og vedlikehold av nye stier.
f)Preparering av eksisterende skiløyper.
g)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn nevnt i § 6 c).
h)Hogst av etablerte plantefelt.
i)Slått av gamle slåttemarker og enger på Finnstad, Finnerudsætra og Spålsætra.
j)Hogst av ved til bruk på eksisterende hytter i området.
k)Hogst/rydding av vegetasjon rundt eksisterende hytter.
l)Opplag av båter.
m)Gjenoppbygging av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
n)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f), § 4 g), § 7 b), § 7 c), § 7 f), § 7 h), § 7 i), § 7 j), § 7 l) og § 7 m).
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 23. juni 1995 nr. 654 om vern av Spålen-Katnosa naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud fylke, Jevnaker og Lunner kommuner, Oppland.