Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Songdalen kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2014-03-26-580
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse26.03.2014
Sist endret
EndrerFOR-2001-04-30-524
Gjelder forSongdalen kommune, Vest-Agder
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort30.04.2014   kl. 15.45
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Songdalen

Heimel: Fastsett av Songdalen kommunestyre 26. mars 2014 med heimel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7, forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Det gis adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Songdalen kommune med følgende grunnlag for fellingstillatelse: 

Minsteareal:

Elghele kommunen3 500 daa
Hjorthele kommunen5 000 daa
Rådyrhele kommunen1 000 daa
 

Det gis adgang til jakt på bever etter søknad.

§ 2.Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves det som gjelder Songdalen i forskrift 30. april 2001 nr. 524 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Songdalen, Åseral og Sirdal kommuner, Vest-Agder.