Forskrift om jakt etter elg og rådyr, Asker kommune, Akershus

DatoFOR-2014-04-01-364
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse01.04.2014
Sist endret
EndrerFOR-2005-11-29-1529
Gjelder forAsker kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort03.04.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om jakt etter elg og rådyr, Asker

Hjemmel: Fastsatt av Asker kommunestyre 1. april 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt på fangst og vilt (viltloven) § 16, jf. forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Asker kommune.
§ 2.Minstearealet for jakt etter elg er 2 000 dekar.

Minstearealet for jakt etter rådyr er 600 dekar innenfor markagrensen.

Minstearealet for jakt etter rådyr er 250 dekar utenfor markagrensen.

Minstearealet for jakt etter rådyr er 150 dekar i kystsonen.

Kystsonen defineres som arealene sør for E18 og øst for Fv167 Røykenveien.

§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 29. november 2005 nr. 1529 om jakt etter elg og rådyr, Asker kommune, Akershus.