Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Audnedal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2014-04-03-398
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse03.04.2014
Sist endret
EndrerFOR-2005-04-12-308
Gjelder forAudnedal kommune, Vest-Agder
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort10.04.2014   kl. 14.15
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Audnedal

Hjemmel: Fastsatt av Audnedal kommunestyre 3. april 2014 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Audnedal kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen nedenfor. Minstearealene er like i hele kommunen.
ViltartMinsteareal i daa
Elg4000
Hjort5000
Rådyr500
Bever1000
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 12. april 2005 nr. 308 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Audnedal kommune, Vest-Agder.