Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Farsund kommune, Vest Agder

DatoFOR-2014-04-03-399
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse03.04.2014
Sist endret
EndrerFOR-2011-04-13-421
Gjelder forFarsund kommune, Vest Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort10.04.2014   kl. 14.15
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Farsund

Hjemmel: Fastsatt av Farsund kommune ved viltnemnda 3. april 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Farsund kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, hjort og rådyr og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:
Gjelder for:Elg: Minsteareal i dekarHjort: Minsteareal i dekarRådyr: Minsteareal i dekarBever: Fordelingsgrunnlag
Hele kommunen90005000300Åpnet
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 13. april 2011 nr. 421 om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Farsund kommune, Vest Agder.