Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kviteseid kommune, Telemark

DatoFOR-2014-04-08-504
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse08.04.2014
Sist endret
EndrerFOR-2010-06-15-909
Gjelder forKviteseid kommune, Telemark
HjemmelFOR-2012-02-10-134, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5, LOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort15.04.2014   kl. 14.20
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Kviteseid

Heimel: Fastsett av Kviteseid kommune 8. april 2014 med heimel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt, og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever Kviteseid kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag er som angitt i tabell.
Heile/Deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: Minsteareal i daa
Heile kommunen5 0003 000500Åpnet minsteareal
§ 3.Denne forskrifta trer i kraft straks og samtidig vert forskrift 15. juni 2010 nr. 909 om adgang etter elg, hjort, rådyr og bever, Kviteseid kommune, Telemark oppheva.