Forskrift om minsteareal for elg, hjort og rådyr, Røros kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-04-09-505
PublisertII 2014 hefte 2
Ikrafttredelse01.05.2014
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-30-642, FOR-2009-06-24-944
Gjelder forRøros kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§16, LOV-1981-05-29-38, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort15.04.2014   kl. 14.20
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortevilt, Røros

Hjemmel: Fastsatt av Røros kommune, Plan, drift og landbruk, 9. april 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 16, lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) kap. V og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er i Røros kommune åpnet for jakt på elg, hjort og rådyr.
§ 2.Minsteareal for elg er:
-8000 daa for Røros østre Statskog/allmenning.
-1500 daa for Tamneshalvøya
-4000 daa for resten av kommunen.
§ 3.Minsteareal for hjort er 100 000 daa.
§ 4.Minsteareal for rådyr er 500 daa.
§ 5.Forskriften trer i kraft fra 1. mai 2014.

Samtidig oppheves det som gjelder åpning av jakt på elg og rådyr i Røros kommune i forskrift 30. mai 2001 nr. 642 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Frøya, Holtålen, Malvik, Melhus, Oppdal, Rennebu, Røros, Skaun og Snillfjord kommuner, Sør-Trøndelag. Samt det som gjelder minsteareal for elg og rådyr i Røros kommune i samme forskrift.

I tillegg oppheves forskrift 24. juni 2009 nr. 944 om åpning av jakt etter hjort, Røros kommune, Sør-Trøndelag.