Forskrift om ferdsel med motorfartøy, Folldal kommune, Hedmark

DatoFOR-2014-04-10-562
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse10.04.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forFolldal kommune, Hedmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort24.04.2014   kl. 15.15
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Folldal

Hjemmel: Fastsatt av Folldal kommunestyre 10. april 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrifta gjelder all motorferdsel i utmark og på vassdrag i Folldal kommune.

§ 2.Forbud mot bruk av motorfartøy

Det er ikke tillatt med bruk av fartøy med motor på innsjøer og vassdrag mindre enn 2 kvadratkilometer i Folldal kommune (jamfør motorferdsellovens § 4 3. ledd siste setning).

§ 3.Ferdsel med motorfartøy på innsjø større enn 2 kvadratkilometer

Bruk av motorfartøy med mindre eller lik 20 HK er tillatt på Fundin og Marsjøen som er kommunens eneste sjøer over 2 kvadratkilometer.

§ 4.Dispensasjon

Søknad om tillatelse etter lovens § 6 og søknad om dispensasjon fra denne forskrift behandles og avgjøres av kommunen.

§ 5.Straffeansvar

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til å overtre disse forskrifter kan i henhold til lov om motorferdsel § 12 straffes med bøter.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 10. april 2014.