Forskrift om minsteareal for hjortevilt, Kongsberg kommune, Buskerud

DatoFOR-2014-04-28-1935
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse01.04.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-04-487
Gjelder forKongsberg kommune, Buskerud
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort05.02.2015   kl. 14.45
KorttittelForskrift om minsteareal for hjortevilt, Kongsberg

Hjemmel: Fastsatt av Kongsberg kommune, utvalg for miljø og utvikling, 28. april 2014 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Kongsberg kommune fastsetter følgende minstearealer for hjortevilt i kommunen: 

Elg: 2 200 dekar

Hjort: 4 000 dekar

Rådyr: 600 dekar

Beverjakt/fordelingsgrunnlag: Åpnet/tellende vannlengde.

§ 2.Denne forskriften trer i kraft 1. april 2015 og gjelder fra og med jaktåret 2015–2016.

Samtidig oppheves det som gjelder for Kongsberg kommune i forskrift 4. mai 2001 nr. 487 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drammen, Kongsberg, Hole, Hemsedal, Ål, Sigdal, Krødsherad og Rollag kommuner, Buskerud.