Forskrift om jakt på hjort, Fusa kommune, Hordaland

DatoFOR-2014-05-08-1003
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse08.05.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forFusa kommune, Hordaland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort31.07.2014   kl. 16.10
KorttittelForskrift om jakt på hjort, Fusa

Heimel: Fastsett av Fusa kommunestyre 8. mai 2014 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er opna for jakt på hjort i Fusa kommune i Hordaland.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve på hjort er sett til 500 dekar for heile kommunen.
§ 3.Denne forskrifta trer i kraft straks.