Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås i jaktperioden 2014–2017, Aust-Agder

DatoFOR-2014-06-03-821
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse03.06.2014 - 31.03.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forAust-Agder
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38-§9
Kunngjort26.06.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om utvidet jakttid for kanadagås, Aust-Agder

Hjemmel: Fastsatt av Aust-Agder fylkeskommune 3. juni 2014 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017, § 3 pkt. 2 b og c, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 9.

§ 1.Formål

Formålet med utvidet jakt på kanadagås er å begrense skadeomfanget på dyrket mark, redusere tilgrising/skade på offentlige friluftsområder og få til en bedre forvaltning av bestandene.

§ 2.Utvidet jakttid

Jakttid for kanadagås utvides med 15 dager i forkant av ordinær jakttid til perioden fra og med 26. juli til og med 9. august. Utvidelsen gjelder for kanadagås i hele Aust-Agder fylke i jaktperioden 2014–2017.

§ 3.Vilkår

Aust-Agder fylkeskommune kan når som helst oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører uønskede virkninger.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017.