Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillesand kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2014-06-04-690
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse04.06.2014
Sist endret
EndrerFOR-2009-06-11-1870
Gjelder forLillesand kommune kommune, Aust-Agder
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort05.06.2014
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Lillesand

Hjemmel: Fastsatt av Lillesand viltnemnd 4. juni 2014 med hjemmel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8, forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Det er adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever i Lillesand kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald, innvilgelse av fellingstillatelse for elg hjort og rådyr og fordelingsgrunnlag for fellingstillatelse på bever er som angitt i tabellen.
ViltartMinsteareal/fordelingsgrunnlag.
Elg3500 dekar – Gjelder for Fløreneshalvøya.
4000 dekar – Gjelder for øvrige arealer som forvaltes av Lillesand kommune.
Hjort3500 dekar – Gjelder for Fløreneshalvøya.
4000 dekar – gjelder for øvrige arealer som forvaltes av Lillesand kommune.
Rådyr500 dekar – Gjelder for arealer innenfor riksvei 420 som forvaltes av Lillesand kommune.
400 dekar – Gjelder for arealer utenfor riksveg 420 inklusive Justøya
200 dekar – Gjelder for arealer på øyer og øygrupper med unntak av Justøya
BeverDet er åpnet for jakt, fordelingsgrunnlaget er tellende vannlengde. Gjelder for arealer som forvaltes av Lillesand kommune.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 11. juni 2009 nr. 1870 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillesand kommune, Aust-Agder.