Forskrift om minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana kommune, Nordland

DatoFOR-2014-06-16-822
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse16.06.2014
Sist endret
EndrerFOR-2010-06-22-1157
Gjelder forRana kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort26.06.2014   kl. 16.00
Rettet29.01.2015, § 3
KorttittelForskrift om minsteareal for elg og rådyr, Rana

Hjemmel: Fastsatt av Rana kommunestyre 16. juni 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Formål

Denne forskrift definerer hvilke hjorteviltarter det kan jaktes på i Rana kommune og minsteareal som kreves for tildeling av fellingstillatelse på disse viltartene.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i Rana kommune med de arealgrenser som framkommer i forskriftens § 3. Det er åpnet for jakt på elg og rådyr i Rana. For tiden jaktes det kun på elg, eventuell jakt på rådyr bestemmes av kommunen når stammen er sterk nok til å tåle det.

§ 3.Arealgrenser

Minstearealet for felling av elg og rådyr er 4 000 daa for området (vald) Elgregion 1 Vest.

Området beskrives slik: Begynner i Ranfjorden ved utløpet fra kraftstasjonen i Ranosen til grensa mot Nesna, Lurøy, Rødøy til området Gjervalhatten, SØ over Høgtuvbreen, Rundtuva 1095 m, Snøtuva Δ1196 m, Ø mot Femfjellet Δ 1023 m, Innerstøten 746 m, til Langvatnet ved grense mellom 127/1 Snefjellå og 128/1 Grotnes. Videre over Langvatnet til området Hundberget, Hundbergodden, S mot Risfjellpallan og til Ranosen ved utløpet av kraftverket.

Minstearealet for felling av elg og rådyr er 4 000 daa for området (vald) Elgregion 5 Syd.

Området beskrives slik: Starter i Ranaelva ved jernbanetunellen i Illhøllia vidre til Nordfjellet ved Skillbekktjønna SØ langs grensen mellom statskog og 51/1 Sætermo til Påltjønna (her møtes vald 3,4 og 5). SV i grensa mellom Gnr. 47 og 48 til Plura. SV 800 m. Videre SØ til grense mellom statskog og privat. Ø for Ringlitjønna til Raudfjellet. SØ til Rausandhaugen Δ823 m, Slagfjellet Δ927 m, S til Lappfjellet Δ1085 m, Krabbfjellet Δ1074 m og til grensen mot Sverige. Følger svenskegrensen sørover til grensen mot Hemnes, følger denne mot NV over Tverrrostafjellet og til Δ927 m, herfra til Ramskartind Δ 992 m, videre i omtrent samme retning etter fjellryggen til Ranfjorden ved Førneset. Langs Ranfjorden til kraftstasjonen i Ranosen. Går så mot N langs grensa til Ytteren til Hundberget i Langvatnet. Ø langs Langvatnet og langs Langvassåga og Ranaelva til utgangspunktet i Illhøllia.

I resten av kommunen er minstearealet 6 000 daa.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 22. juni 2010 nr. 1157 om minsteareal for felling av elg og rådyr, Rana kommune, Nordland.