Forskrift om unntak fra forbud mot bruk av vannscooter og lignende fartøy, Lierne kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2014-07-10-1056
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse11.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forLierne kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1998-06-26-47-§40
Kunngjort07.08.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om unntak fra vannscooterforbud, Lierne

Hjemmel: Fastsatt av Lierne kommunestyre 10. juli 2014 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter (småbåtloven) § 40 fjerde ledd.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å regulere bruk av vannscooter og andre lignende motordrevne fartøy som er konstruert for å føre personer, og som etter alminnelig språkbruk ikke kan defineres som båter, og som dermed kommer inn under forbudet i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40 tredje ledd. Forskriften gjelder for Lenglingen og Laksjøen i Lierne kommune.

Det er Sjøfartsdirektoratets definisjon av fartøy som skal legges til grunn for å klassifisere fartøy.

§ 2.Hjemmel

Forskriften er fastsatt av kommunestyret i Lierne kommune 10. juli 2014 med hjemmel i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter § 40 fjerde ledd.

§ 3.Tillatelse til kjøring

Rådmannen i Lierne kommune kan med hjemmel i denne forskrift gi tillatelse til kjøring med vannscooter og andre lignende motordrevne fartøy som kommer inn under forbudet i lov 26. juni 1998 nr. 47 § 40 tredje ledd, i Lierne kommune.

Tillatelse kan bare gis etter søknad til arrangement i tidsrommet og bare i de sjøene som er angitt i § 5 i denne forskriften. Arrangementet skal ha en navngitt og definert arrangør, og det skal gjøres kjent i lokal presse.

§ 4.Ansvar

Arrangøren står ansvarlig for at arrangementet blir gjennomført i samsvar med denne forskriften og de vilkårene som er gitt i tillatelsen.

Arrangøren har ansvar for sikkerhet og beredskap i forbindelse med arrangementet, merking av godkjent område og å gjøre arrangementet kjent i lokal presse.

§ 5.Avgrensning

Denne forskriften gjelder for inntil 3 dager i tidsrommet 1. juli til og med 31. juli hvert år. Kjøring kan foregå mellom klokka 10.00 og klokka 18.00 på hverdager og mellom klokka 13.00 og 18.00 på søndag.

Forskriften gjelder for Lenglingen og Laksjøen. Det kan godkjennes områder/arenaer med utstrekning 600 m x 300 m.

Det kan arrangeres trening og konkurranse for et begrenset antall fartøy innenfor det tidsrommet tillatelsen gjelder.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 11. juli 2014, og er gyldig til den oppheves ved lov- eller forskriftsendring eller kommunalt vedtak.