Forskrift om utvidet jakttid på grågås for perioden 2014–2017 i nærmere angitte områder, Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland fylke

DatoFOR-2014-07-15-1011
PublisertII 2014 hefte 3
Ikrafttredelse15.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland fylke
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, FOR-2012-03-01-190
Kunngjort31.07.2014   kl. 16.10
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på grågås, Alstahaug kommune m.fl.

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 15. juli 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017.

§ 1.Det åpnes for jakt etter grågås fra og med 1. august til og med 9. august for perioden 2014–2017 i kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega.
§ 2.Jaktområdet avgrenses til innmark og dens randsone (inntil 50 meter fra innmark). Det er ikke tillatt å jakte på friområder i henhold til forvaltingsplanens vedlegg 3-8. Friområdene er synliggjort med grønn farge i kartene.
§ 3.Det tillates jakt innenfor tidsrommet fra kl. 04.00 til kl. 10.00.
§ 4.Denne forskriften trer i kraft straks.