Forskrift om fredning av Fredriksten festning, Halden kommune gnr. 160 bnr. 241, Halden kommune, Østfold

DatoFOR-2014-08-16-1965
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse16.08.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forHalden kommune, Østfold
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort14.10.2015   kl. 16.00
KorttittelForskrift om fredning av Fredriksten festning

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 16. august 2014 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

§ 1-1.Formål

Formålet med fredningen av Fredriksten festning er å sikre og bevare et forsvarsanlegg med vesentlig riks-, militær- og arkitekturhistorisk betydning. Anlegget skal bevares og forvaltes som en helhet.

Fredningen skal bidra til å:

a)sikre bygninger, fortifikatoriske anlegg og deres innbyrdes sammenheng
b)sikre de militærhistoriske, arkitekturhistoriske og kulturhistoriske verdiene ved de enkelte byggverk slik de er beskrevet i Verneplan Fredriksten festning
c)sikre bygningenes eksteriør. Både det arkitektoniske uttrykket, materialbruk og detaljering som fasadeløsning, eldre dører, vinduer og overflater
d)sikre interiørenes opprinnelige eller eldre deler. Dette gjelder vegger, arkitektoniske detaljer som dører, vinduer, listverk samt overflater og ev dekor, rominndeling, bygningsdeler, fast inventar, detaljer og overflater
e)sikre de tekniske spesifikasjoner til installasjoner og utstyr som hører til og viser byggets funksjon
f)sikre utformingen av de fortifikatoriske anlegg og tilhørende elementer slik at deres opprinnelige funksjon er tydelig og anleggenes struktur, oppbygging samt materialbruk og detaljering bevares
g)sikre at uteområdene bevares, og at den visuelle og funksjonelle sammenhengen mellom festningsanlegget og det enkelte byggverk bevares.
§ 1-2.Omfang

Fredningen omfatter anlegget Fredriksten festning, herunder de tre utenverkene Gyldenløve, Overberget og Stortårnet samt det omkringliggende forterreng.

Fredningen omfatter bygninger, festningsmurer, porter, bastioner, voller, plasser, veier, monumenter, grøntanlegg osv. samt alle fysiske spor etter anlegget i grunnen. Fredningen omfatter 119 enkeltobjekter.

Omfanget av fredningen fremgår av kartet over anlegget vedlegg 1 og listen over fredningsobjektene med bygningsnummer og inventarnummer.

Fredningen av eksteriør og interiør inkluderer hovedelementer som konstruksjon, fasade, planløsning/rominndeling, materialbruk, overflatebehandling og bygningsdeler som vinduer, dører, gerikter, listverk, ildsteder, pipeløp over tak, samt tekniske løsninger nødvendige for driften av anlegget. Fast inventar er fredet som en del av interiøret. 

Inv.nrNavnOppr.funksjonByggeårOmfang fredningGnr/bnrBygnings-
nummer
0001Gammel kommandantboligKommandantbolig1754, 1826
Eksteriør og interiør
160/241145167329
0002LosjementsbygningenUthus for kommandant-boligen /Logementsbygning
1754?, 1831

Eksteriør og interiør
145166004
0003Øvre magasinProviantmagasin1770Eksteriør og interiør145165997
0004Nedre magasinProviantmagasin1683-85, 1826
Eksteriør og interiør
145167337
0005Østre kurtineMannskapsforlegning og fengsel
163-64, 1742

Eksteriør og interiør
145166039
0007Store kruttårn (Dronningens kruttårn), Store kasemattKruttårn1684
Eksteriør og interiør
145165989
0007-1Store kruttårn, lille romUkjent, antagelig oppbevaring av krutt1802
Eksteriør og interiør
0008Vestre kurtineBombefri mannskapsbarakke og bakeri
1667?, 1737

Eksteriør og interiør
Ikke tildelt
0008-1Vestre kurtine, bakeri (del av 0008)Bombefritt bakeri1737
Eksteriør og interiør
0009Vestre kurtine / mannskapsrom (del av 0008)
Bombefri mannskapsbarakke og fengsel
1737
Eksteriør og interiør
0010Lille kruttårnKruttlager1687Eksteriør og interiør145167353
0011Bygninger Prins Georgs halvbastionBygning1694-96Eksteriør og interiør
0013KlokketårnetKlokketårn1833Eksteriør og interiør145167361
0015HovedvaktenHovedvakt1833Eksteriør og interiør*145166012
0020RavelinbygningenCorps de garde1745Eksteriør og interiør*145166063
0021Vakt og arrestbygningSmie og slaveri1715,
1742, 1826-34

Eksteriør og interiør i 2 etg
145166047
0022Laboratoriebygning, HuthLaboratorium for fremstilling av krutt1828
Eksteriør og interiør*
145165970
0025SprøytehusSprøytehus1830Eksteriør og interiør145166055
0026Donjonen ved HuthKruttkjeller og kanontårn1683Eksteriør og interiør145165962
0028Corps de gardeVaktstue1840Eksteriør og interiør145167388
0031Ekserserhus (gymnastikksal)Ekserserhus1831Eksteriør og interiør*145081793
0032IngeniørboligIngeniørbolig1827Eksteriør og interiør145081785
0033Retts- og parolebygningUnderoffiserskole1834-35Eksteriør og interiør*145113393
0034KommandantboligenBolig for Fredrikstens kommandant1830
Eksteriør og interiør
145096871
0035Kommandantboligens lysthusLysthus1830Eksteriør og interiør145018315
0037MaterialgårdenHøymagasin, kjøkken, spisesal mm
1833 og 1918-19
Eksteriør145096685
0038UndervisningskaserneArbeidsrom for straffanger1834, 1878
Eksteriør og interiør*
145096731
0039Sidebygg, undervisningskaserne
Utsalgsbod for produkter som slavene produserte
1834
Eksteriør og interiør
145096723
0040VollmesterboligVerksmesterboligUkjent, før 1839
Eksteriør og interiør
145096715
0041StortårnetBygning1682Eksteriør og interiør
0051Braadland sidebygningAnt. portnerbolig el1700- tallet?
Eksteriør og interiør*
145096715
0055Internat- og stabssjefsboligBolig for distrikts-intendanten og stabssj.1922
Eksteriør og interiør
145096626
0062Nye kaserneEksteriør145096707
0753ParkanleggKommandanthage, naturområde
Park og skog rundt bygninger og anlegg på festningen
0755Veier, plasser (brostein)Adkomst1670 og senere
All brolegging innenfor Citadellet
1051Prins Christians bastionBastion1661-66Hele bastionen145166020
1051-1Prins Christians bastion, Gamle kasematt
Kruttlager, fengsel for straffanger

1661-66 1902
Eksteriør og interiør
1051-2Prins Christians bastion, forbindelsesgang, vanntårn, kanontårnTrykkvannsbasseng1932
Bare del av
anlegg fra før 1930
1052Huths bastion, Enveloppen III
Kanonbatteri med kassematterte mannskapsrom og kruttmagasin

1709, 1777
Hele verket
1052-1Huths bastion, kasematt 1Forlegningsrom1777Hele kassematten
1052-2Huths bastion, kasematt 2 og kruttmagasin (invnr 1052-3)
Forlegningsrom og kruttmagasin
1777
Hele kassematten
1053Prins Georgs halvbastion (bastion, bakeri, bryggerhus, bombarakken)
Halvbastion med kassematter

1666,
1695, 1756

Hele bastionen
145167345
1053-1Prins Georgs halvbastion, bakeriBakeri1665
Hele
kassematten/ bakeriet
1053-2Prins Georgs halvbastion, bryggerhusBryggeri1665
Hele
kassematten/ bryggerhuset
1053-3Prins Georgs halvbastion, barakkeKassemattert forlegning1756
Hele kassematten
1054Kongens bastionDel av forsvarsanlegg1667-88, 1683
Hele bastionen
1054-1Kongens bastion, Overkongens vestre hvelving
Bombesikker forlegningshvelving
1692
Hele hvelvingen
1054-2Kongens bastion, Overkongens østre hvelving
Bombefri forlegningshvelving
1688
Hele hvelvingen
1054-3Kongens bastion, Underkongens hvelving
Bombefri forlegningshvelving
1730
Hele hvelvingen
1054-4Kongens bastion, Kommandoplass
Kommandoplass, ledelse av batteriets beskytning
1903-05
Hele kommandoplassen
1055Søndre kurtineFengsel, mannskapsrom, ammunisjonslager, kornmagasin m.m.
1678, 1797

Hele verket med eksteriør og interiør
1055-1Søndre kurtine, kasematt 1Dekningsrom, ammunisjonslager, kornmagasin m.m.1797
Hele kassematten
1055-2Søndre kurtine, kasematt 2«Ensomt fengsel»1797Hele kassematten
1055-3Søndre kurtine, kasematt 3Kasjott1797Hele kassematten
1055-4Søndre kurtine, kasematt 4«Ensomt fengsel»1797Hele kassematten
1055-5Søndre kurtine, kasematt 5Dekningsrom, ammunisjonslager, kornmagasin m.m.1797
Hele kassematten
1059Enveloppen IDel av redangverk1709, 1902-04Hele anlegget
1060Enveloppen IIDel av redangverk1708 1902-04Hele anlegget
1061Gyldenløves tårnDetasjert fort1723Hele verket
1062Overberget, tårnbatterietDetasjert fort1686 og senereHele verket145096642
1063Stortårnet, tårnbatterietOperativ del av det detasjerte fortet Stortårnet1682
Eksteriør og interiør
145096677
1070Dronningens bastionBastion1666Hele bastionen
1070-1Kanongarasjene, kasematt 1 (forrom)
Mannskapsrom, oppbevaring m.m.
1732
Hele kassematten
1070-2Dronningens bastion, kasematt 2 (innerste rom)Dekningsrom1732
Hele kassematten
1071Overdragen (Dragens halvbastion)Batteri
1664 og senere

Hele bastionen
1071-1Overdragen, kanontårnBase for kanontårn1903-05Hele kanonstillingen
1072Sydvestre kurtines resterDekningsmur mot fiendtlig beskytning1670
Gjenværende deler av kurtinen
1075Nordre kurtineDel av muren rundt citadellet1664 og senereHele kurtinen
1076UnderdragenBatteri til forsvar av 1071 Dragens bastion1689Hele verket
1076-1Underdragens kruttlagerBombesikkert rom til oppbevaring av ammunisjon1689Hele verket
1077Øvre batteri-1707Hele verket
1078Nedre batteri-1707Hele verket
1079Gyldenløves eperong / Prins Fredriks batteriKanonbatteri
1683- 1702
Hele verket
1080Nedre TenaljeTenalje1758Hele verket
1081HovedgravenTørr festingsgrav-Hele graven
1082Ravelinet1682- 1683Hele verket
1083Ravelinets tenaljeDekning av Ravelin-porten og Lynetten1785Hele verket
1084Enveloppen IVFestningsmur, utenverk av bruddsten1709Hele verket
1085Ytre festningsgravForsvarsanlegg1682 og senereHele verket
1086Kontreeskarpe, dekket vei og glacisForsvarsanlegg
1685 og senere
Hele verket
1087Vestre kontreeskarpe-1699Hele verket
1088Ytterste festningsgravDel av forsvarsanlegg1687Hele verket
1089Ytterste kontreeskarpe, dekket vei og glaciDel av forsvarsanlegg1750Hele verket
1090Retransjementets kontreeskarpe og glaciBefestet våpenplass1710-11Hele verket
1091Place d'Armes-1669Hele verket
1092LynettenKanonbatteri1675Hele verket
1093Huitfeldts batteriKanonbatteri til forsvar av retrettveien1683Hele batteriet
1094Prins Georgs kontreeskarpeDel av forsvarsanlegg1700talletHele verket
1095Borgerskansens søndre tenaljerte murRetrettskanse1754Hele verket
1096Borgerskansens søndre halvbastionRetrettskanse1754Hele verket
1097Borgerskansens portkurtineRetrettskanse1754Hele verket
1098Borgerskansens vestre bastionRetrettskanse1754Hele verket
1099Borgerskansens nordvestre kurtineRetrettskanse1754Hele verket
1100Borgerskansens nordre bastionRetrettskanse1754Hele verket
1101Borgerskansens nordre kurtineRetrettskanse1754Hele skansen
1102Borgerskansens østre halvbastionRetrettskanse1754Hele verket
1104Gyldenløves vannreservoarVannreservoar for Gyldenløves besetning
1902-1903
Hele anlegget
1105Gyldenløves 1. utenverkDekket vei mellom 2.utenverk og selve fortet1787Hele anlegget
1106Gyldenløves 2. utenverkSperring mot stormangrep av infanteri1785Hele verket
1107Gyldenløves østre tenaljeDetasjert fort1723Hele verket
1108Gyldenløves vestre tenaljeTenalje/etter 1903 dekket mannskapsrom +liten infanteriskanse1723Hele anlegget
1109Stortårnets gårdsromStortårnets ikke overhvelvede halvdel, med vollgang og privet1682
Hele gårdsrommet, unntatt treplattformen
1110Stortårnets kontre-eskarpe og glacisDel av forsvarsanlegg
Etter 1703
Hele anlegget
1111Overbergets losjementsbygning
Forlegning for kommandant og garnison på Overberget
1721
Eksteriør og interiør
145096642
1112Overbergets krutthusVærelse for Overbergets kommandant, corps de garde, oppbevaring av proviant og ammunisjon1696
Eksteriør og interiør
1113Overbergets østre tenaljeDel av forsvarsanleggFra 1686Hele anlegget
1115Overbergets søndre tenaljeDel av forsvarsanleggCa 1700Hele anlegget
1116Overbergets gårdsromGårdsrom1697Hele anlegget
1119Østre kurtineportFestningsport1666Hele porten
1120RavelinportenCitadellets hovedport1709Hele portkonstr.145166071
1121Vestre kurtineportCitadellets port mot vest1672 og senere
Hele portkonstr..
1122Nedre tenaljeportFestningsport1760Hele portkonstr.
1129Kommandantens hageLysthage (definere nærmere:
mot sydøst og nord for Generalveien inkl. dam) Viktig del av festningens kulturhistorie
Før 1701
Hele parkanlegget
1132Mur Østre kurtineDel av forsvarsanleggHele anlegget
1133Ytre murer Dronningens kruttårnDel av forsvarsanleggHele anlegget
1134Ytre mur Vestre kurtineDel av forsvarsanleggHele anlegget
1135Støttemur nedre tenaljeDel av forsvarsanleggHele anlegget
1136Nordre forlengelsesmur Nedre tenaljeDel av forsvarsanleggHele anlegget
1137Barakkens grunnmurGrunnmurer oppr. forlegningsbygningHele anlegget

Symbolforklaring:

*Innvendig platekledning er ikke omfattet av fredning. Fredningen omfatter de skjulte flatene, og aktiviseres i det man ønsker å gjøre tiltak som eksponerer eller på annen måte berører disse.

Følgende byggverk innenfor fredningsområdet omfattes ikke av fredningen:

Invnr 0046/ «Sanitærbygg-Offisersermesse» (vkl 2)

Invnr 0050/ «Braadland hovedbygn og sidebygn.» (vkl 0)

Invnr 0061/ «Adm.bygget-HFS» (vkl 0)

Invnr 0064/ «Garasje og lager» (vkl 2)

Invnr 0065/ «Garasje og lager» (vkl 2)

Invnr 0066/ «Søppelbod» (vkl 0)

Invnr 0755/ «Brostein utenfor Citadelle» (vkl 2)

Invnr 1051-2/ «Prins Chr.s bastion - etter 1930» (vkl 2)

Invnr 1103/ «Kaponnieren» (vkl mil.hist.landskap)

Innvn 1114/ «Overbergets sydøstre tenalje» (vkl mil. hist. landskap)

Lokalisering og geografisk avgrensing av omfanget av fredningen vises på vedlagte kart, vedlegg 1.

§ 1-3.Fredningsbestemmelser
a.Det er ikke tillatt å rive, skade eller endre festningsanlegget eller deler av det. Det er heller ikke tillatt å bygge om festningsanlegget, det enkelte byggverks eksteriør eller de deler av interiørene som inngår i fredningen. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. f.
b.Utskifting av bygningselementer eller materialer, forandring av overflater eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold på festningsanlegget, det enkelte byggverks eksteriør eller de deler av interiørene som omfattes av fredningen, er ikke tillatt. Unntak fra dette er eventuelle tilbakeføringer, jf. pkt. f.
c.Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset festningsanlegget eller det enkelte byggverks egenart og på en måte som ikke reduserer de arkitektoniske, militærhistoriske og kulturhistoriske verdiene.
d.Anlegg eller utvidelse av veier eller plasser, oppsetting av gjerder, endring av belegg, planering, utfylling eller andre inngrep innenfor det fredete festningsanlegget, er ikke tillatt. Unntatt fra dette er eventuelt tilbakeføringer, jf. pkt. f.
e.Endring av beplantning, fjerning av trær, busker eller opprinnelige elementer eller andre tiltak som vil kunne endre festningsanleggets karakter i vesentlig grad, er ikke tillatt. Det er ikke tillatt å rive, bygge om eller endre elementer som murer, trapper, grusganger etc. Unntatt fra dette er eventuelt tilbakeføringer, jf. pkt. f.
f.Tilbakeføring til opprinnelig eller tidligere utforming kan gjennomføres dersom det foreligger særskilte grunner og under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter tillatelse fra forvaltningsmyndighet. Tilbakeføring kan kun skje etter søknad om dispensasjon iht kulturminneloven § 15a første ledd. Bestemmelser etter lov om kulturminner gjelder utfyllende i tillegg til denne forskriftens spesielle fredningsbestemmelser.
g.Fredningen er ikke til hinder for etablering av nye hytter i området øst for eksisterende spisshytter avgrenset mot vei. Nye hytter skal tilpasses områdets karakter både i plassering og utforming. Tiltak skal på forhånd godkjennes av forvaltningsmyndigheten jf. § 1-7.
§ 1-4.Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. § 1-7 kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet. Ved avgjørelsen av hva som utgjør særlige tilfelle skal det legges vekt på i hvilken grad tiltaket er nødvendige av hensyn til formålet med fredningen, herunder:

a)istandsetting og restaurering
b)utskifting av ødelagt materiale og/eller vegetasjon
c)tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende og konstruksjoner under forutsetning av at tiltaket kan gjøres på et sikkert dokumentert grunnlag og i tråd med tradisjonelle metoder og materialbruk
d)nødvendige brannsikringstiltak
e)andre tiltak som skal beskytte kulturminnet

I vurderingen av hva som utgjør særlige tilfelle kan det også legges vekt på tiltak av vesentlig samfunnsmessig betydning som for eksempel hensyn til sikkerhet, og andre forhold av vesentlig betydning.

§ 1-5.Forvaltningsplan

Eier skal utarbeide forvaltningsplan for hele eller deler av fredningsområdet. Planen skal forelegges Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt, for å sikre at innholdet ivaretar formålet med fredningen.

§ 1-6.Avhending

Forskriften gjelder selv om deler av eller hele byggverk og anlegg som er fredet, går ut av statlig eie.

Eier er ansvarlig for at Riksantikvaren i god tid før overdragelsen underrettes om denne.

§ 1-7.Myndighet

For byggverk og anlegg i statlig eie er forvaltning av fredningsforskriften lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt. For byggverk og anlegg som er gått ut av statlig eie er forvaltning av fredningsforskriften lagt til regional kulturminneforvaltning.

§ 1-8.Brudd på bestemmelsene

Overtredelse av § 1-3 for fredete byggverk og anlegg. straffes etter kulturminneloven § 27.

§ 1-9.Ikraftsetting

Denne forskriften trer i kraft straks. 

lf-20140816-1965-01-01.png 

lf-20140816-1965-02-01.png 

lf-20140816-1965-03-01.png 

lf-20140816-1965-04-01.png