Forskrift om atferdsregler for Larvik Bøkeskog, Larvik kommune, Vestfold

DatoFOR-2014-08-19-1129
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse04.10.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forLarvik kommune, Vestfold
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15, LOV-2003-07-04-74-§6
Kunngjort04.09.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om atferdsregler, Larvik Bøkeskog

Hjemmel: Fastsatt av Larvik bystyre 14. mai 2014 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) § 15 og lov 4. juli 2003 nr. 74 om hundehold (hundeloven) § 6. Stadfestet av Fylkesmannen i Vestfold 19. august 2014.

§ 1.Formål

Å hindre spredning av smitte fra plantesykdommen Phytophthora og bevare Bøkeskogen som en rekreasjonsskog.

§ 2.Virkeområde

Atferdsreglene gjelder for Larvik Bøkeskog Landskapsvernområde.

§ 3.Ferdsel

All ferdsel, herunder organisert ferdsel, trenings- og idrettsaktivitet, samt ferdsel på sykkel og til hest skal skje på stier, veier og gruslagte plasser.

§ 4.Båndtvang

Hund skal føres i bånd hele året.

§ 5.Telting

Telting er ikke tillatt.

§ 6.Bruk av åpen ild

Bruk av åpen ild er ikke tillatt.

§ 7.Unntak fra forskriften:

Unntatt fra forskriften er ferdsel i politi-, brannvern-, skjøtsels-, drifts-, vedlikeholds-, oppsyns- og forvaltningsøyemed.

§ 8.Tilsynsmyndighet

Statens Naturoppsyn (SNO) har ansvaret for kontroll og oppsyn etter forskriften.

§ 9.Sanksjoner og straff

Overtredelse kan medføre bortvisning fra området og straffeansvar etter friluftslovens § 39 og hundelovens § 28.

§ 10.Ikrafttredelse

Reglene trer i kraft 1 måned etter at de er kunngjort i Norsk Lovtidend.