Forskrift om utvidelse av jakttid for elg for jaktsesongene 2014–2016, Harstad kommune, Troms

DatoFOR-2014-09-09-1155
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse09.09.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forHarstad kommune, Troms
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100
Kunngjort11.09.2014   kl. 14.30
KorttittelForskrift om utvidet jakttid for elg, Harstad

Hjemmel: Fastsatt av Troms fylkeskommune 9. september 2014 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 pkt. 2 bokstav a, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er lokale jakttider for elg i Harstad kommune, for å imøtekomme hensynet til: andre brukere av utmarka, særlige bestands-, forvaltnings- og næringsmessige behov.

§ 2.Utvidet jakttid for elg

Sentralt fastsatt jakttid for elg er 25. september til 31. oktober. Med denne forskriften utvides jakttiden for elg på Sandsøya i Harstad kommune fra 1. november til 23. desember for jaktsesongene 2014–2016.

§ 3.Forhold til andre brukere av utmarka

Troms fylkeskommune setter som en forutsetning for utvidet jakttid på elg at jakta organiseres og utøves på en måte som er forenelig med annen jaktutøvelse og andre former for bruk av utmarka. Troms fylkeskommune kan når som helst oppheve ordningen med utvida jakt dersom det viser seg å medføre særlige ulemper for andre brukere av utmarka.

§ 4.Ikrafttreden og varighet

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder for jaktsesongene 2014–2016.