Forskrift om åpning av jakt og minsteareal for fellingstillatelser på hjort, Nærøy kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2014-09-16-1212
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse16.09.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNærøy kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7
Kunngjort25.09.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om minsteareal på hjort mv., Nærøy

Hjemmel: Fastsatt av Nærøy kommune ved viltutvalget 16. september 2014 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7.

§ 1.Åpning av jakt

Det er adgang til jakt på hjort i Nærøy kommune, Nord-Trøndelag.

§ 2.Minsteareal

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er 70 000 dekar. Minstearealet gjelder for hele kommunen.

§ 3.Ikrafttredelse og oppheving

Forskriften trer i kraft straks og gjelder inntil videre.