Forskrift om utvidet jakttid for elg fra 1. november til 23. desember f.o.m. 2014 t.o.m. 2016, Nes og Aurskog-Høland kommuner, Akershus

DatoFOR-2014-10-01-1259
PublisertII 2014 hefte 4
Ikrafttredelse09.11.2014 - 23.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNes og Aurskog-Høland kommuner, Akershus
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort09.10.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om utvidet jakttid for elg, Nes og Aurskog-Høland

Hjemmel: Fastsatt av Akershus fylkeskommune 1. oktober 2014 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 pkt. 2 bokstav a, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å utvide jakttiden for elg i kommunene Nes og Aurskog-Høland for å imøtekomme en bedre avskytning og for å tilpasse jakttiden til omkringliggende områder.

§ 2.Utvidet periode

Utvidet jakttid for elg i overnevnte kommuner omfatter perioden f.o.m. 1. november t.o.m. 23. desember.

§ 3.Vilkår

Det forutsettes at jakta utøves på en måte som ikke hindrer andre former for bruk av utmarka.

Det forutsettes at søker informerer om endret jakttid gjennom lokale media.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft umiddelbart, og gjelder f.o.m. 1. november t.o.m. 23. desember for perioden 2014 t.o.m. 2016.