Forskrift om vern av Bergevika naturreservat, Ringsaker kommune, Hedmark

DatoFOR-2014-12-12-1630
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse12.12.2014
Sist endret
EndrerFOR-1988-01-15-86
Gjelder forRingsaker kommune, Hedmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort16.12.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om vern av Bergevika naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturresrvatet er å bevare et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur. Reservatet består av to delområder som begge er viktige for forståelsen av Oslofeltets fossilførende bergarter og som har forekomst av urterik tørr kalkfuruskog, moserik grunnlendt kalkbarskog, soleksponerte kalkbergvegger, rik lågurtgranskog, strandskog og hagemarkskog med ask og gråor. De regionalt sjeldne vegetasjonstypene inneholder et stort antall sjeldne planter og sopp. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: Ringsaker kommune: 558/7, 563/1, 563,5.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 165 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringsaker kommune, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Hammerbruk, kiling, boring, sprenging og innsamling av prøver fra fast fjell eller løse steiner tillates ikke. Det er forbudt å risse i eller male på fjell eller steinblokker.
e)Kulturminner, spesielt de som har tilknytning til utvinning, bearbeiding eller transport av kalkressursene i området, må ikke fjernes eller skades.
f)Bålbrenning eller annen oppgjøring av varme er ikke tillatt.
g)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a.Sanking av bær og matsopp.
b.Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
c.Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d.Beiting.
e.Vedlikehold av eksisterende bygninger og brygge på gnr./bnr. 558/7 i henhold til standard på vernetidspunktet.
f.Vedlikehold og merking av stier vist på vernekartet, i henhold til standard på vernetidspunktet.
g.Vedlikehold av eksisterende luftledninger (hengekabler) og strømstolper, i henhold til standard på vernetidspunktet.
h.Grilling/bålbrenning på etablert grillplass på gnr./bnr. 558/7.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Bruk av sykkel på sti på gnr./bnr. 563/1 til eksisterende hytte på gnr./bnr. 563/4.
d)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 g.
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med vedlikehold av bygninger på gnr./bnr. 563/4.
d)Felling av trær som utgjør en aktuell fare for bygninger.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 15. januar 1988 nr. 86 om fredning for Bergevika naturreservat, Ringsaker kommune, Hedmark.