Forskrift om vern av Brumundsjøen–Harasjømyra naturreservat, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark

DatoFOR-2014-12-12-1631
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse12.12.2014
Sist endretFOR-2015-09-04-1034
EndrerFOR-1981-12-18-4713, FOR-2001-12-07-1431
Gjelder forHamar og Ringsaker kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort16.12.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om vern av Brumundsjøen–Harasjømyra

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet. Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1034.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort naturområde med en rekke ulike barskog og myrtyper, med innslag av gammelskog, rike bekkedrag og sumpskog som har særskilt betydning for biologisk mangfold ved at det inneholder en rekke sjeldne og sårbare karplante-, sopp- og lavarter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Hamar kommune: 202/1. Ringsaker kommune: 818/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 25 500 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:30 000 datert Miljødirektoratet september 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Hamar og Ringsaker kommuner, hos Fylkesmannen i Hedmark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 4 sep 2015 nr. 1034.
§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk med unntak av jakt på våtmarksfugl.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Gjennomføring av idrettsarrangement vinterstid i skiløype inntegnet på vernekartet.
g)Vedlikehold av eksisterende løyper/stier inntegnet på vernekartet i henhold til standard på vernetidspunktet.
h)Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger i henhold til standard på vernetidspunktet. Bestemmelsen omfatter ikke vedlikehold av kjørespor eller traktorsleper.
i)Utsetting av saltstein.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning er forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Preparering av skiløype inntegnet på vernekartet med prepareringsmaskin.
d)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Rydding av skiløypetrasé inntegnet på vernekartet for bruk av prepareringsmaskin.
d)Gjenoppføring av bygninger som er gått tapt ved brann eller naturskade med samme størrelse som tidligere.
e)Nødvendig rydding av hundeløypetrasé inntegnet på vernekartet for bruk av snøscooter.
f)Preparering med snøscooter av hundeløype inntegnet på vernekartet.
g)Uttak av trevirke til brensel for koier og hytter som ligger i naturreservatet.
h)Nødvendig motorferdsel på snødekt mark til koier og hytter for transport av ved, materialer og utstyr.
i)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av damanlegget.
j)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 i og § 7 k.
k)Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet.

Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 18. desember 1981 nr. 4713 om fredning for Brumundsjøen naturreservat, Ringsaker og Vang kommuner, Hedmark og forskrift 7. desember 2001 nr. 1431 om verneplan for myr i Hedmark fylke, vedlegg 5, fredning av Harasjømyrene naturreservat, Ringsaker og Hamar kommuner, Hedmark fylke.