Forskrift om vern av Ulbergsåa naturreservat, Sør-Fron kommune, Oppland

DatoFOR-2014-12-12-1638
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse12.12.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forSør-Fron kommune, Oppland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort16.12.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om vern av Ulbergsåa naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare en typisk representant for bratte, middels store og middels rike bekkekløfter på skyggesida i Gudbrandsdalen med en svært fuktig fosserøykgranskog, fossemiljøer og en rik vedsoppflora. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser.

Lavfloraen i den velutviklede fosserøykskogen er svært artsrik, variert og spesiell. Naturreservatet har i de nedre deler rik sørboreal lågurt- og høgstaudeskog med kontinuitet i død ved og en rik vedsoppfunga med mange sjeldne og sårbare arter. Området er trolig den bekkekløfta i Gudbrandsdalen som har mest «tung», gammel granskog, som dekker det meste av kløfta.

Naturreservatet er meget godt arrondert og spenner over et meget stort høgdeintervall. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sør-Fron kommune: 127/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 785 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:10 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Sør-Fron kommune, hos Fylkesmannen i Oppland, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i formålet med vernet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e)Bålbrenning er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Beiting.
b)Sanking av bær og matsopp.
c)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
e)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Vedlikehold av eksisterende traktorveger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet, herunder vatningsanlegg. Traktorveger som kan vedlikeholdes, er avmerket på vernekartet.
g)Brenning av bål med tørrkvist fra bakken eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

For naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende traktorveger avmerket på vernekartet er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsøyemed, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet på traktorveger avmerket på vernekartet.
b)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
c)Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
d)Bruk av hest for uttransport av felt elg, hjort og bjørn og for uttransport og tilsyn av beitedyr.
e)Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med traktor eller lignende kjøretøy på traktorveger avmerket på vernekartet.
f)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:

a.Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
b.Oppsetting av gjerder og sanketrøer i forbindelse med beiting.
c.Etablering av saltplasser for bufe.
d.Gjenoppføring av anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
e.Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og gamle ferdselsveger.
f.Etablering av nye stier og annen enkel tilrettelegging for friluftsliv så lenge naturmiljøet ikke blir skadelidende.
g.Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
h.Ridning langs bestemte traseer.
i.Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
j.Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 a, b, c, d og g.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstanden som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks.