Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Drangedal kommune, Telemark

DatoFOR-2014-12-12-1650
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse12.12.2014
Sist endret
EndrerFOR-1993-07-09-709
Gjelder forDrangedal kommune, Telemark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort16.12.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om vern av Grytdalen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med særlig betydning for biologisk mangfold i form av gammel artsrik barskog, rike myrer og generelt stor variasjon i skogtyper, fra fuktig storbregneskog til tørr furuskog, med innslag av sjeldne og sårbare naturtyper som kalkfuruskog og kalktørrbakker, edellauvskog med alm og varmekjære planter og innslag av barlind.

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi i form av en rik flora med arter knyttet både til kyst og fjell, samt arter med sørlig utbredelse. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Drangedal kommune: 65/4, 66/7.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 16 542 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:40 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Drangedal kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e)Etablering av nye båtplasser er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende regelverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende regelverk.
d)Beiting.
e)Vedlikehold av eksisterende hytte m/uthus på Store Stea i henhold til standard på vernetidspunktet, hogst av ved til brensel og rydding av voll (inntil 1 daa).
f)Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
g)Utsetting av saltsteiner.
h)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.
i)Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy, og lavtflyging under 300 meter.
b)Utenfor eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, etter traseer fastsatt av forvaltningsmyndigheten.
c)Bruk av elektrisk påhengsmotor på båt.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.
c)Hogst av etablerte plantefelt.
d)Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e)Restaurering og vedlikehold av gamle kulturminner, herunder setervoller.
f)Oppsetting og vedlikehold av gjerder.
g)Gjenoppføring av bygninger som er ødelagt av brann eller naturskade, innenfor opprinnelig størrelse på vernetidspunktet.
h)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e og g og § 7 c, e, f og g.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 709 om fredning av Grytdalen naturreservat, Drangedal kommune, Telemark.