Forskrift om vern av Elgsjøen naturreservat, Osen og Roan kommuner, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2014-12-12-1660
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse12.12.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forOsen og Roan kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort16.12.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om vern av Elgsjøen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et barskogsområde som inneholder truet, sjelden og sårbar natur. Området er relativt stort og med et urørt preg, og har velutviklet og variert naturskog med fuktig klima og sårbare lavsamfunn. Området skal bevares med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2.(geografisk avgrensing)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 39/1 i Osen kommune, 52/5 i Roan kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 15 223 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Osen kommune, i Roan kommune, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for jakt på storvilt.
d)Beiting.
e)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Vedlikehold av bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
g)Vedlikehold av den merkede stien fra Kvennlandseteren til fjellstyrets hytte ved Fremmerelgsjøen.
h)Skjæring av skohøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsen gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødlisten, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler).
i)Utsetting av saltstein.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b)Bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt.
c)Utenfor eksisterende stier er sykling forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Bestemmelsen gjelder ikke øvingskjøring.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet før kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med utøvelse av reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver.
d)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f).
b)Nødvendig transport av utstyr, materialer og ved til hytter i naturreservatet med snøscooter på snødekt mark. Unntaksvis kan det gis dispensasjon til lufttransport for samme formål.
c)Nødvendig uttransport av felt elg, hjort og bjørn med annet lett terrengkjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b).
d)Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
e)Start og landing med helikopter ved utøvelse av reindrift.
f)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
g)Avgrenset bruk av reservatet som angitt i § 3 d).
h)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
i)Hogst av ved til hyttene i naturreservatet.
j)Oppgradering av stien til fjellstyrets hytte ved Fremmerelgsjøen.
k)Legging av klopper og oppføring av enkle gangbruer langs stier og ferdselsveier.
l)Bruk av reservatet til aktiviteter i forbindelse med miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, i henhold til godkjent forvaltningsplan jf. § 10.
m)Reindriftas nødvendige uttak av bjørk til brensel og for vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan.
n)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
o)Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
p)Nødvendig motorferdsel ved øvingskjøring for formål nevnt i § 6 første ledd, samt for tiltak nevnt i § 4 i og § 7 n og o.

For reindriften kan det gis flerårlige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven.

§ 8.(generelle dispensasjonsregler)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskrift. Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordningen som etableres.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskrift trer i kraft straks.