Forskrift om vern av Øykjeheia naturreservat, Sirdal kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2014-12-12-1665
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse12.12.2014
Sist endret
EndrerFOR-1993-07-09-723
Gjelder forSirdal kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort16.12.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om vern av Øykjeheia naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et av de mest interessante og største sammenhengende gammelskogområdene i regionen, med områdets flora, fauna og naturlige økologiske prosesser.

Øykjeheia er et stort sammenhengende furuskogområde på god mark som er upåvirket av moderne skogbruk. Sammen med Maritshei har området særlig betydning for biologisk mangfold og utgjør et typeområde for Sørlandets bjørke- og furuskogregion med en sammenhengende vertikalgradient fra 50-500 moh. Området har også elementer av boreal lauvskog, rik sumpskog og kulturbetinget høstingsskog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: 34/3, 34/7, 35/1, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 62/1, 62/3, 62/5, 62/7, 62/10, 63/3, 63/4, 63/6, 65/1, 65/2, 65/3, 65/7, 65/13 og 65/14 i Sirdal kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 13 091 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:25 000 datert Klima- og miljødepartementet desember 2014. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Sirdal kommune, hos Fylkesmannen i Vest-Agder, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til jaktprøver, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e)Etablering av nye båtplasser er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Vedlikehold av veier, anlegg og andre innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
e)Merking, rydding og vedlikehold av stier, løyper, bruer og skilt som eksisterte på vernetidspunktet.
f)Lokal orienteringsaktivitet og gjennomføring av lokale orienteringsløp, med unntak for perioden 15. mai–15. august.
g)Beiting.
h)Utsetting av saltsteiner.
i)Brenning av bål med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
j)Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
k)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
l)Skjøtsel av kulturbetinget høstingsskog inkludert styvingstrær på gnr./bnr. 65/1 i samsvar med skjøtselsplan.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende veier eller traseer godkjent gjennom forvaltningsplan, er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
b)Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei over gnr/bnr 35/1 (avmerket på vernekartet), i forbindelse med skogsdrift på bakenforliggende eiendom.
c)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
d)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
e)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med traktor på eksisterende traktorvei over gnr./bnr. 35/1.

f) Landing og start med Forsvarets luftfartøy.

§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter som nevnt i § 3 d.
d)Tilrettelegging og bruk av reservatet for friluftsliv og pedagogiske aktiviteter dersom det ikke er i strid med vernevedtakets formål.
e)Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
f)Mindre trafikksikkerhetstiltak, utbedring av kurvatur og forbedring av siktforhold i tilknytning til FV 901.
g)Nødvendig fjerning av vegetasjon i bekkeleiet i Lindåna som følge av vannkraftregulering.
h)Nødvendig opprydding av masser fra spyletunnel og tidligere anleggsvirksomhet fra Marikollen til Storemyr (gnr./bnr. 35/1).
i)Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
j)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.
k)Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei over gnr./bnr. 35/1 i forbindelse med vedlikehold av kraftinstallasjon på gnr/bnr 34/8, og for transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter på bakenforliggende eiendom.
l)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e, g og h og § 7 e.
§ 8.(generelle dispensasjonsregler)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 723 om fredning av Øykeheia naturreservat, Sirdal kommune, Vest-Agder.