Forskrift om vern av Grønnåsliane naturreservat, Kragerø kommune, Telemark

DatoFOR-2014-12-12-1668
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse12.12.2014
Sist endretFOR-2016-09-01-1039.
EndrerFOR-2002-12-13-1522
Gjelder forKragerø kommune, Telemark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34
Kunngjort16.12.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om vern av Grønnåsliane naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet. Endret ved forskrift 1. sep 2016 nr. 1039.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å verne et område som har særlig betydning for biologisk mangfold på grunn av forekomst av kystnær edellauvskog med alm, lind og ask og innslag av svartorskog og gråor-askeskog.

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn forekomster av artsrike tørrbakke- og tørrbergsamfunn, med store populasjoner av sjeldne og truede karplanter og forekomster av sjeldne arter av mose, sopp og lav. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Kragerø kommune: 65/12, 65/62, 65/64, 65/99 og 65/326.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 489 daa. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Miljødirektoratet august 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Kragerø kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 1. sep 2016 nr. 1039.
§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e)Bålbrenning er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Sikring av nedlagte gruveganger.
f)Etablering av enkle landfester for båt.
g)Utsetting av saltsteiner.
h)Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Bruk av sykkel, hest og kjerre, samt ridning er forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er fastsett av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(s pesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.
c)Hogst av etablerte plantefelt.
d)Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e)Etablering av anlegg for Kystverket.
f)Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting.
g)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak etter § 4 e og g og § 7 c, e og f.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 13. desember 2002 nr. 1522 om verneplan for barskog i Øst-Norge, vedlegg 10, fredning av Grønnåsliane naturreservat, Kragerø kommune, Telemark.