Forskrift om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark

DatoFOR-2014-12-15-1693
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse15.12.2014
Sist endret
EndrerFOR-2008-02-28-233
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort18.12.2014   kl. 16.20
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Porsanger

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. desember 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd.

§ 1.Bruk av snøscooter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart datert Fylkesmannen i Finnmark 11. desember 2014. Nummereringen henviser til løypenummer og tall i parentes står for moh.
1.Olderfjord bru (E6)–Multebærheiene–Smørfjord–Unna Garjiljávrraš (141)–Stuorra Garjiljávri (190)–Andarasmáhtejávri (272)–Ruoššajávrrit (296)–Lávvarjávrrit (228)–Rággevárjávrrit (141).

Sideløype: Fálas.

Sideløype: Stuorra Garjiljávri–vest for Karlhaugen–nedre Eidevann/vuolit Muotkejávri (92)–øvre Eidevann/bajit Muotkejávri–kommunegrense Kvalsund.

Sideløype: Unna Garjiljávrraš–Litleng.

Sideløype: Strandajohka–kommunegrensa Nordkapp.

Sideløype: Fra løypekryss (løype 1) på vann 245 sørvest for Ándarasmáhtejávri (272) videre via vann 338 og vann 374 til kommunegrensa mot Måsøy kommune – løypa fortsetter i Måsøy kommune.

2.Fra Tverrusselva ved Stohpojohka–langs Stohpojohka til Stohpojávrit (317).
3.Háhttirjohka (bru E6)–Ráksevárjávri (306)– Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet (215) (til løype nr. 4).
4.Olderfjord (bru E6)–Davit Fránssajávri/Nedre Fransvannet (201)–Máttit Fránssajávri/Øvre Fransvannet–Jovnnajávri (241)–Suolojávri/Njárgajávri (294)–Sálletjávri (297) - Goađehisjávrrit (301/302)–Skáiddejávri (325)–Gádjáriegádanjávri (359)–Čoalbmejávri (375)– Leaktojávri (367)–Gussasáiva (373)–kommunegrensa Kvalsund.
5.Ytre Billefjord (Helmerjord)–Beatnatjávri (272)– Suolojávri/Njárgajávri (294) (til løype 4).
6.Kistrand (tidl. butikk)–Lensmannselva–Suolojávri/Holmevannet (208)–Heastajávri/Hesteskovannet (302)–Duolbajávri/Prestevannet (283)–Duolbajohka–Čiežajávrrit/Syvvannan (210/214)–til Davit Fránssajávri/Nedre Fransvann (løype nr. 4).

Sideløype: Syvvannan/Čiežajávrrit–Vuolmmašluoppal.

7.Indre Billefjord (Jeahkir-veien)–Gierddotjávrrit (214)–Ruvžajohka–Ruvžajávri (336) (til løype nr. 4).

Sideløype: Ruvžajohka–Buoidejávri (303) (til løype 10).

8.Sandvik (Fiervajávri (55))–Suovdejávrrit–Indre Billefjord (løype nr. 7).

Sideløype: Suovdi (Myrbakken).

9.Vestsida av Gåradakvannet (35)–Duolbajohka–Gorbovuonjohka– løype nr. 10.
10.Ikkaldas–Gorbovuonjohka–Buoidejávri–Skáiddejávri (325) (løype 4).
11.Ikkaldas–Fátnoluoppal (Heastačohkka)–Gorbovuonjávri (364)–Čoalbmejávri (375) (til løype 4).
12.Stabbursnes camping–oppover Stabburselva–Snekkernes– Snekkernesvegen–forlater vegen like ved høyeste punkt–vest for eiendom 9/45–vuolit Gealbbotjávri (68)–langs høyspentlinje–mellom eiendommene 9/55 og 9/1/5 og nord for sistnevnte–langs sti/kjørespor til løype 11.
13.Klemetstad–Bealljanjávri (72)–Vuođđujohka– Nedrevann (63)–opp dalen mellom Silbačohkka og Gierdubákti og sørover til løype 14.
13B.Klemetstad–Stuorra Vuođđojávri (291)–til nordenden av ucca Vuođđujávri.

Sideløype: Ekornbakken–Pađanmukka–løype 13 ved Rivgujávri.

14.Kommunegrensa Alta–Nedre Stabbursdalsvann (364)– Duolbajávri (559)–Čiekŋalisjávri (486)– Leavnnjašjávri–Vuolanjunis–Vuolájokluoppal (108)–Øvrevann (69)–Dápmotjávri (123)–Gaggavann (101)–Sarvvesjohka– Čuolbmajávri (376)–Roancejávri (360)–Luostejohka– Vánšnjunis–Vánšjohka (løype nr. 20).

Sideløype: Husvannet (365)–Øvre Stabbursdalsvann (366)–kommunegrensa Alta.

Sideløype: Gaggavann–hyttefeltet Gagga (p-plass).

15.Flyplassveien (kloakkrenseanlegget)–Brennelv bru–Brennelva– Furuflaten–Juovssajohka–Store Josefvann (83)–Stuevann (86)– Hálkavarri-veien (forsvarets vei)–Panserbu–Čuolbma– Leavšajávri (394)–løype nr. 14.

Sideløype: Ildskogmoen–lysløype Brennelv–Brennelva.

16.Fra enden av brøytet vei (Ikkasveien)–langs ubrøytet del av veien–Unna Ruoššajávri (løype nr. 17).
17.Stuevann–Greinerluobbal (94)–Laddjujávri (121)–Stuorra Ruoššajávri (på vestsiden)–Unna Ruoššajávri– Seagguljávri (183)–Gaggavann (løype nr. 14).
18.Øvrevann–Guhkesjávri (250)–Savgŋojávri/Sangovann (219).
19.Lávkajávri (219)–Stuorra Lávkajávri (239)– Geađgejohka/Steinelva–Duolbajávri (320)Luhččenjávri (300)–Luostejohka–Urvann (300)–Vuopmevárjeaggi–løype nr. 14.

Avstikker fra løype sørøst for Lávkajávri til kommunegrensa mot Karasjok.

20. Čáskil (Rv 98)–Luostejohjeakkit/Luostijoenjähkkä - Várddačopma–Geaidnojávri/«Gurrojávri» (415)– Geaidnojohka–Vánšjávri (369)–Vánšjohka– Suolojávri (408).

Sideløype: Geaidnojávri/«Gurrojávri»–Justinjávri (507)–Goagginjávri (465)–Suoidnejávri/«Grasvann» (524).

21.Čáhppiljohka/Sappirjoki–Luovanjaskkejávri (376)– Doaresleavššajávri/Tuorislaksonjärvi (484)–Uhca Suolojávri (529)–Stuorra Suolojávri (515)–Beaisjávrrit /Peisjärvi (484)–Gearddošjávrrit (493)–løype nr. 20 (Luostejohka).
22.Børselv sentrum–Veahkir– Duoddarvuolesjeaggi/Tunturinalus-jänkkä– Liinnášjohka/Linnansappirjoki–løype nr. 21.
23.Ringveien (Børselv)–Leirpollvannene (226/228)– Lákcajávri (190)–Áilegasvárri–Áilegasjávri (103) - Såljutjávri (118)–Moksajávri (173)–vestenden av Kjæsvatnet (47)- Kjæs.

Sideløype: Vuolimuš Nillájávri (94).

Sideløype: fra vestenden av Kjæsvatnet (47) bortover vatnet til kommunegrense Lebesby.

24.Mårnes–Lákcajávri (190) (løype 23).
25.Ytre Leirpollen–Lákcajávri (190) (løype 23).
26.Indre Brenna–Stormyra–Mohkkejávri/Krokvannet (105)– Áilegasjávri (løype 23).
27.Hornelva–Čoarvejávrrit–Raktoaivi (løype 23).
28.Kjæs, Styrnes–vestenden av Kjæsvannet (løype 23).
29.Børselv sentrum–Fagerli–Silffarjeakkit– Mohkkejávri/Krokvannet (156)–«Lavrit»–Rávdojávri (166) - Mátta Čoalbmejávri/Nedre Sundvann (159).

Sideløype: Silfarelva–Silfarvannene (110).

30.Lábbarjávrrit (Rv 98)–Čoalbmejávrrit (159)– Čuđejohka–Bátnesatjávri.

Sideløype: Čuđejohka–Čuđenjoasjávrrit (244)– kommunegrense Lebesby.

§ 2.Bestemmelser om bruk, merking og åpning av løypene:
a)Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. Kjøring på barmark er ikke tillatt.
b)All kjøring skal følge merket løype. Dersom løypa ikke er merket er den stengt.
c)Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av Fylkesmannen i Finnmark.
§ 3.Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 28. februar 2008 nr. 233 om snøskuterløyper, Porsanger kommune, Finnmark.