Forskrift om snøskuterløyper, Måsøy kommune, Finnmark

DatoFOR-2014-12-15-1694
PublisertII 2014 hefte 5
Ikrafttredelse15.12.2014
Sist endret
EndrerFOR-2003-03-27-440
Gjelder forMåsøy kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort18.12.2014   kl. 16.20
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Måsøy

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 15. desember 2014 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd.

§ 1.Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart datert Fylkesmannen i Finnmark 11. desember 2014. Nummereringen viser til løypenummer og tall i parentes står for moh. Navnene som er benyttet i beskrivelsen finnes på kart i Statens kartverks hovedkartserie M711 og N50.
1.Fra Hamna (kai Ryggefjord)–langs vestsida av Hamnevatnet (25)– Ulluvággi–nord for Raššavuolesjávrrit–over østre Labmejávri (280)–over Gárderuvža–vest for Stállučohkka–vestenden av Snefjordvannet (6)–over rv. 889– møter løype nr. 11 på Seiberg. Avstikker fra løypa nordvest for Stállučohkka og ned til Snefjord skole.

Sideløype: Fra hytteområde i Krokelvdalen–langs Sieidevággi/Krokelvdalen til veien.

2.Fra Sandbukta i Selvika–Selvikdalen–østover til kraftlinja–langs kraftlinja til nord for Aidevarri–over Finnvatnet (243) og Gjerdevatnet (242)–sørvestover til Lávvujávrit–møter løype 3 ved sørenden av Bakfjordvatnet (229)–over Doaresjávri/Tverrvann (240)–langs Jamešruvžat–over vatn (285)–øst for vatn (284)–mot sørøst til vestre Labmejávri (260) og derfra til løype 1 ved østre Labmejávri (280).

Avstikker: Fra vestre Labmejávri (260) langs reingjerdet nordover til Guollejavri/Rundvann (235).

3.Fra fylkesvegen ved Moskevatna på Bakfjordfjellet–over sørenden av Laksevatnet (219)–møter løype 2 på Bakfjordvatnet (229)–følger løype 2 over Doaresjávri og videre sørover–tar av fra løype 2 sørøst for vann (284)–mot sør over vatn (256)–sørvestover langs Sieidejohka–over Ingajávri (124)–til løype 1 i hytteområdet i Krokelvdalen.
4.Fra løype 1 øst for østre Labmejávri (280)–over Johtinleagejávrrit–øst for Johtinluohki og Buvričohkka–Ráššaláhku–over Ravduljávri (365)–over Lille Havvatnet (324) og Havvatnet (293)–over Rappesvárri–Suolojávri (281)–ned Lillefjordneset til Agnes.
5.Fra løype 1 sør for Ulluvággi–østover mellom Nuortavághárji og Muvravárhárji–Ruovžaguotkujávri (286)–Stuorraguotkujávri (298)–Ávžejávri (282)–langs Ávžejohka til telegrafhytta ved Stohpuleahki.
6.Fra Lillefjord handel–opp Djupedalen–dalføret østover til Fossevatnet (232)–vatn (250)–nordøstover til Ráššaláhku - over vatn (286) og vatn (280)–over Suolujávri (276) og Oaivujávri (260)–på østsida av Áidemohkkečohkka–nordvestover langs Ráššaláhkujohka–over Ovlašjávri (101) og Látnjájávri (125)–møter løype 1 i hytteområdet i Krokelvdalen.
7.Fra snuplass vei Slotten–over Dážagurjávri og Trangsvikvatnet til østre Ollušjávri (159)–nordover forbi vann (225) og på østsiden av Guovdavárri–til løype 11 sør for Saltfjellet.
8.Fra løype 8 nord for østre Ollušjávri (159) mot vest ned Aitevaggi til Indre Sauhamn.
9.Fra løypekryss på løype 12 sørvest for Vuolit Rávdoljávri (326) til Goahtečomajávri (341)–sørover langs reingjerdet til Gárdevárri og kommunegrensa mot Porsanger kommune–løypa fortsetter i Porsanger kommune.
10.Fra Slotten–over Ørretvatnet (11)–nordøstover langs dalføret mellom Raudfjellet og Gávnesvárri opp til noen småvann på sørsida av Gávnesvárri.
11.Fra veien på Seiberg i Snøfjord–sørvestover mot høyde (236)–vestover over Guovdavárri–møter løype 7 sørvest for Saltfjellet–nord for Gárdatjávri (309)–på sørsiden av austre Middagsfjellet–langs østside vestre Middagsfjellet–ned Hattvikdalen–over Dalvatnet (33)–til hytteområde på Kvitnes.
12.Fra løype 4 nordøst for Lille Havvann–over vuolit Ravduljávri (326) og Láhkujávri (342)–mellom Ráhpisvárri og Rámšuvárri–mot øst over sørenden av Čuožžahanvárri–over Oalanjávri (230)–over Jodahatjávrrit–vestsida av Oalanvárri–Vesterelva–til Vesterbotn i Kobbfjord.
§ 2.Bestemmelser om bruk, merking og åpning av løypene:
a)Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. Kjøring på barmark er ikke tillatt.
b)All kjøring skal følge merket løype. Dersom løypa ikke er merket er den stengt.
c)Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av Fylkesmannen i Finnmark.
§ 3.Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27. mars 2003 nr. 440 om snøskuterløyper, Måsøy kommune, Finnmark.