Forskrift om løype for kjøring med snøscooter til Kvalvatnet, Beiarn kommune, Nordland

DatoFOR-2015-02-11-105
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse11.02.2015 - 04.05.2018
Sist endret
Endrer
Gjelder forBeiarn kommune, Nordland
HjemmelFOR-1988-05-15-356-§8, LOV-1977-06-10-82-§4
Kunngjort12.02.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om løype for snøscooterkjøring, Beiarn

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 11. februar 2015 med hjemmel i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 8, jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a.

§ 1.Formål

Forskriften gjelder fiskeløype til Kvalvatnet i Beiarn kommune. Forskriften skal gi retningslinjer for bruken av fiskeløypa når det gjelder:

-Trasé
-Åpningstid
-Merking
-Sikkerhet
-Krav til brukergruppen
-Miljøhensyn.

Forskriftens formål er å gi bestemmelser som kan være med på å sikre forsvarlig bruk av løypa.

§ 2.Lovgrunnlaget

Denne forskrift er gitt i medhold av lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4a og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 8.

§ 3.Beskrivelse av trasé

Fiskeløypa starter på Trones. Herfra følger den merket løype opp Troneslia, videre etter skogsveg til gammel stall, hvor traseen dreier sørvest og følger gamle Gråttådalsveien til gapahuk ved Troåtjønna, derfra etter merket løype på nordsiden av Troåga til fjellfoten og videre etter merket løype sørvest til vannskille Heståga, derfra i nordlig retning gjennom skaret og videre til parkeringsplass minst 200 m fra vannkanten av Kvalvatnet.

Løypa er inntegnet på kart vedlagt denne forskriften.

Parkeringsplassen skal være tydelig merket.

§ 4.Åpningstid

Ferdsel i tidsrommet kl. 23.00–07.00 er ikke tillatt.

§ 5.Merking

Kommunen er ansvarlig for merking og vedlikehold. Løypa skal være merket og godkjent av kommunen innen den tas i bruk hvert år.

Løypa skal merkes tydelig med rød farge. Over skoggrensen skal det merkes for hver 20. meter. Merkinga skal være slik at minst to merker er synlig ved ethvert punkt i løypa. Løypa skal legges utenom frosset vann, eller partier med rasfare. Det skal settes opp informasjonstavle ved løypas begynnelse og slutt som informerer om løypetrase og krav til brukere av fiskeløypa. Det må ikke benyttes plaststikker, eller annet materiale som ikke brytes ned i naturen.

§ 6.Sikkerhet

Det skal om mulig etableres dobbelt kjørespor, hvor vanlig høyreregel gjelder ved passering. Total bredde må imidlertid ikke overskride 6 meter. Hvor dobbel bredde ikke kan etableres, eller der det er uoversiktlig i bratte partier, kan det for korte strekninger etableres en oppløype og en nedløype i forskjellige traseer.

Grunneiere eller kontrollmyndighet kan til enhver tid stenge løypa for ferdsel når snø-, eller klimaforhold tilsier det.

§ 7.Krav til brukergruppen

Løypa er åpen for alle.

For å bruke løypa kreves det at det er betalt løypekort som er gyldig for den dagen løypa benyttes. Betalingen for kortet kan, i tillegg til fiskeavgift til grunneiere, brukes til dekning av vedlikehold og drift av løypa. Slikt kort utstedes for en periode på inntil ti dager. Kommunen bestemmer nærmere hvordan dette skal organiseres.

Løypekort skal medbringes for kontroll. Kortet skal være utfylt med dato og tid for oppstart og retur fra Kvalvatnet. Det tillates maksimalt to turer opp og ned hver dag. Det skal medbringes og benyttes lovlig fiskeutstyr. For fisket gjelder de til enhver tid sentrale bestemmelser, samt spesielle regler fastsatt av grunneierne.

§ 8.Løypa og bruken av denne, miljøhensyn

Tillatelsen for bruk av løypa gjelder for transport til og fra Kvalvatnet. Det er ikke tillatt å kjøre utenom løypebredden på 6 m. Det skal vises aktsomhet ved kjøring i løypa. Det kan etableres inntil to rasteplasser i løypetraseen, samt parkering og rasteplass ved Kvalvatnet (jf. § 3). Rasteplassene skal godkjennes av kommunen, og ha ordninger som ivaretar oppsamling av søppel og andre miljøhensyn.

Kvalvatnet er reservedrikkevannskilde for Ågleinåga vannverk. Motorferdsel på Kvalvatnet er ikke tillatt. Det skal settes opp klosett med vanntett beholder og etableres søppeloppsamling.

Klosettinnhold skal tømmes tilstrekkelig ofte, og innholdet skal fraktes unna nedslagsfeltet for vassdraget og behandles på forsvarlig måte. Søppel/avfall skal leveres godkjent mottak. Klosett og søppeloppsamling må ikke etableres nærmere enn 200 m fra Kvalvatnet.

§ 9.Fisket

Det skal føres fangstrapporter som viser oppfisket kvantum for hver tur. Løypekort og fangstrapporter skal leveres etter nærmere anvisning fra kommunen.

§ 10.Stenging av hensyn til reindrifta

Kommunen skal stenge løypa dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta.

§ 11.Brudd på forskriften

Kommunen har fullmakt til å stenge løypa dersom det registreres brudd på forskriften, som for eksempel manglende rapportering om fiske etter § 9. Dersom det registreres kjøring på Kvalvatnet skal umiddelbar stenging vurderes.

Brudd på forskriften straffes i henhold til § 12 i lov om motorferdsel i utmark og på islagte vassdrag.

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 11. februar 2015 og gjelder t.o.m. 4. mai 2018.

Kartvedlegg pdf.gif