Forskrift om minsteareal for felling av elg, Saltdal kommune, Nordland

DatoFOR-2015-02-18-173
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse25.09.2015
Sist endret
EndrerFOR-2012-03-27-476
Gjelder forSaltdal kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort05.03.2015   kl. 14.45
KorttittelForskrift om minsteareal for felling av elg, Saltdal

Hjemmel: Fastsatt av Saltdal formannskap 18. februar 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Adgang til jakt

Det er adgang til jakt etter elg i Saltdal kommune.

§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelser er angitt i tabellen:

Hele/deler av kommunenElg: Minsteareal i daa
Planområde Saltdal Nord-Øst3 500
Planområde Rognan Vest3 000
Planområde Nerbygda3 000
Planområde Østbygda3 000
Planområde Midtbygda Øst-Vest4 000
Planområde Junkerdal6 000
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft med gyldighet fra og med jaktsesongen 2015. Samtidig oppheves forskrift 27. mars 2012 nr. 476 om minsteareal for felling av elg, Saltdal kommune, Nordland.