Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drangedal kommune, Telemark

DatoFOR-2015-03-12-221
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse12.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2012-03-30-316
Gjelder forDrangedal kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort19.03.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Drangedal

Hjemmel: Fastsatt av Drangedal kommunestyre 12. mars 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Adgang til jakt

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Drangedal kommune.

§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 

Hele/deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: Fordelingsgrunnlag
Hele kommunen4 0004 0001 000Minsteareal
§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 30. mars 2012 nr. 316 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Drangedal kommune, Telemark.