Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Sauherad kommune, Telemark

DatoFOR-2015-03-19-256
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse19.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-03-14-303
Gjelder forSauherad kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort26.03.2015   kl. 15.20
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Sauherad

Hjemmel: Fastsatt av Sauherad Kommunestyre 19. mars 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Sauherad kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen: 
Kommune/
del av kommune
Elg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: fordelingsgrunnlag:
Sauherad30003000750Åpnet/Minsteareal
§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 14. mars 2013 nr. 303 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Sauherad kommune, Telemark.