Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus

DatoFOR-2015-03-20-235
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse20.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forOslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort24.03.2015   kl. 14.10
KorttittelForskrift om vern av Lillomarka naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare en intakt og sammenhengende gammelskog med truet, sjelden og sårbar natur. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særlig verdi for biologisk mangfold i form av naturtyper, økosystemer, plante- og dyrearter og naturlige økologiske prosesser.

Naturreservatet består av større arealer med høy-bonitets gammel granskog med innslag av rikere skogtyper som høgstaudegranskog og lågurtgranskog. Rikmyr, rasmark og intakt lavlandsmyr forekommer også innenfor området. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til idretts- og friluftslivsformål.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Nittedal kommune: 12/25, 12/39, 12/44, 12/45, 12/46, 12/48, 12/50, 12/61, 12/110. Oslo kommune: 71/1, 71/9, 75/229, 95/4, 95/6, 95/9, 95/10, 95/17.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3139 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:20 000 datert Klima- og miljødepartementet mars 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Nittedal kommune, Oslo kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser, hiområder og spillplasser, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveier, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
f)Begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
g)Vedlikehold av eksisterende vei vist på vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
h)Vedlikehold av eksisterende bygning og anlegg på gnr. 95, bnr. 6 i Oslo kommune, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
i)Felling av trær og rydding av vegetasjon inntil 20 meter rundt eksisterende bygning på gnr. 95, bnr. 6 i Oslo kommune.
j)Rydding og vedlikehold, i henhold til standard på vernetidspunktet, av eksisterende adkomststier og -løyper til eksisterende bygninger på gnr./bnr. 12/44, 12/46, 12/194 i Nittedal kommune og 95/6 i Oslo kommune.
k)Felling av enkelttrær som kan medføre skade på bygninger.
l)Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.
m)Utsetting av saltsteiner.
n)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
o)Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen følges.
p)Terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
q)Skirenn.
r)Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel samt ridning forbudt.

Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.

§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetraseer eller løypetraseer som er tillatt etter andre bestemmelser i forskriften.
d)Motorferdsel på eksisterende vei vist på vernekartet.
e)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
b)Oppsetting av nye gjerder i forbindelse med beiting.
c)Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
d)Merking, rydding og vedlikehold av nye stier og løyper.
e)Uttak av ved til eget bruk på eksisterende hytte på gnr. 95, bnr. 6 i Oslo kommune, etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
f)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
g)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
h)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av bygninger på gnr./bnr. 12/44, 12/46, 12/194 i Nittedal kommune og 95/6 i Oslo kommune.
i)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 e og m og § 7 a, b, c, d, e, f og g.
j)Bruk av området til sykkelritt.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks.