Forskrift om vern av Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat, Bærum og Hole kommuner, Akershus og Buskerud

DatoFOR-2015-03-20-240
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse20.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2005-12-16-1537, FOR-2002-06-14-549
Gjelder forBærum og Hole kommuner, Akershus og Buskerud
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort24.03.2015   kl. 14.10
KorttittelForskrift om vern av Djupdalen og Kjaglidalen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og Miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som utgjør en spesiell geologisk forkastning med bergarten rombeporfyr, og som inneholder truet, sjelden og sårbar natur. Områdets karakteristiske geomorfologi gjør Kjaglidalen-Djupdalen til den største og best bevarte forkastningsdalen i Oslofeltet. Området har også særskilt betydning for biologisk mangfold. Verneområdets lange utstrekning fra lavereliggende og rike naturtyper som rik barskog, sumpskog og edellauvskog og til høyereliggende og mer fattige barskogsområder, gir området en spesielt stor og egenartet variasjon.

Naturreservatet ansees som velegnet for å øke sin verneverdi gjennom fri utvikling. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og videreutvikle dem.

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til idretts- og friluftslivsformål.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Bærum kommune: 67/1, 67/2, 67/3, 69/1, 70/1, 2, 70/3, 71/1, 71/14, 71/41, 73/3, 74/1, 96/8, 97/2, 101/2. Hole kommune: 180/3, 217/1, 217/37, 219/1, 240/1, 224/37, 240/2.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 4450 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:40 000 datert Klima- og miljødepartementet mars 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Bærum kommune, i Hole kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Vedlikehold av eksisterende veier og bygninger i henhold til standard ved vernetidspunktet.
g)Fortsatt bruk av eksisterende dyrket mark og slått av enger som er åpne på vernetidspunktet.
h)Skjøtsel av boplasser tilhørende gnr./bnr. 70/3 og 71/41 i Bærum kommune som ikke er i strid med verneformålet.
i)Utsetting av saltsteiner.
j)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper, skogsveier og gamle ferdselsveger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
k)Begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
l)Orienteringsløp og turorientering, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» av 3.12.1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen følges.
m)Terrengløp på eksisterende stier, eller utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
n)Skirenn.
o)Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.

Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.

§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorisert ferdsel på eksisterende veier i forbindelse med jord- og skogbruk og i forbindelse med bruk av de gamle boplassene.
b)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
c)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
d)Nødvendig motorferdsel på eksisterende veier i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f, g og h.
e)Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetraseer eller løypetraseer som er tillatt etter andre bestemmelser i forskriften.
f)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a) Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.

b) Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.

c) Oppsetting av gjerder.

d) Uttak av ved til eget bruk på de gamle boplassene i naturreservatet.

e) Bruk av området til sykkelritt.

f)Merking, rydding og vedlikehold av nye stier og løyper.
g)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 i og j og § 7 a, b og c.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. desember 2005 nr. 1537 om Verneplan for skog, vedlegg 1, Kjaglidalen naturreservat, Bærum kommune, Akershus, og forskrift 14. juni 2002 nr. 549 om verneplan for Oslomarka del II, vedlegg 1, fredning av Djupdalen landskapsvernområde, Hole og Bærum kommuner, Buskerud og Akershus.