Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Åseral kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2015-03-24-293
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse24.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-04-30-524
Gjelder forÅseral kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort31.03.2015   kl. 13.30
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Åseral

Hjemmel: Fastsett av Åseral kommune 24. mars med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Åseral kommune.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for hjortevilt er som oppgjeve i tabellen nedanfor: 
ElgHjortRådyr
Minsteareal5000 daa15000 daa500 daa
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig opphevast det som omhandlar elg, hjort og rådyr i Åseral kommune sin forskrift 30. april 2001 nr. 524 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Åseral og Sirdal kommuner.