Forskrift om adgang til jakt etter elg, Balsfjord kommune, Troms

DatoFOR-2015-03-25-411
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse25.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2012-04-25-383
Gjelder forBalsfjord kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1992-09-25-107-§13, LOV-1967-02-10-§38
Kunngjort30.04.2015   kl. 12.45
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg, Balsfjord

Hjemmel: Fastsatt av Balsfjord formannskap 25. mars 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8, lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 13 og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 38.

§ 1.Minsteareal for elgjakt i Balsfjord kommune er som følger:
Kommune/Del av kommuneMinsteareal i daa
Balsfjord
Øst for Balsfjorden avgrenset av kommunegrense mot Tromsø, i øst og sør avgrenset mot Storfjord og Målselv kommuner, vest for Balsfjorden langs fylkesveg 283 i Balsfjord til Aursfjord.4000
Balsfjord
– Resten av kommunen6000
§ 2.Forskriften trer i kraft 25. mars 2015 og samtidig oppheves forskrift 25. april 2012 nr. 383 om adgang til jakt etter elg, Balsfjord kommune, Troms.