Forskrift om snøskuterløyper, Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark

DatoFOR-2015-03-26-298
PublisertII 2015 hefte 1
Ikrafttredelse26.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-01-23-48
Gjelder forDeanu gielda – Tana kommune, Finnmark
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort31.03.2015   kl. 13.30
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Tana

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Finnmark 26. mars 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 5 tredje ledd.

§ 1.Bruk av snøskuter i utmark og på islagte vassdrag kan på vinterføre skje langs følgende merkede løyper, jf. kart datert Fylkesmannen i Finnmark 26. mars 2015. 

Løype 1: Levajok–Leavajávri

Fra Tanaelva under Leavvajohka bru – langs Leavvajohka til munningen av Uhcaskáiddášjohka – langs Uhcaskáiddášjohka til Gussarohtu - videre til Gálvagoahtemuoroaivi - langs Ulloleahki over Ullojávri til Leavvajávri. 

Løype 2A: Sirbmá–Bajimuš Lavdnjušjávri

Fra Tanaelva ved Sirbmá – opp jordbruksvegen vest for eiendom 7/9 – over E6 – opp jordbruksveien ved Duoaresluohkka – over Njuorggánjávri – nordvestover nord for høyde 355 – nordover langs skoggrensa – over Deavkehanjohka – etter traktorveg til Bihtušjávri – øst for Bihtušjávri – nordover til Gurtejávri – nordvest til Námmejávri–Čeavresjávri-nord til Vuolimuš Lavnnjosjávri – østover til Gaskamuš Lavnnjosjávri – Bajimuš Lavnnjosjávri.

Omkjøringsløype: over Urraoaivi og Gáritoaivvit – langs bekkedrag til Juvrritjávri.

Omkjøringsløypa er kun åpen for motorferdsel etter særskilt kunngjøring ved stenging av hovedløypa. 

Løype 2B: Lákšjok–Gárppejohguolbba

Fra Tanaelva ved Laksjokmunningen, etter sørsiden av Lákšjohka – nord for Geairavárri – nordsida av Lákšjohka fram til løype 3A og 3C ved Gárppejohguolbba.

Åpen for motorferdsel kun ved særskilt kunngjøring. 

Løype 3A: Fanasgieddi–Gurteluoppal

Fra eiendom med gnr. 10 bnr. 8 i Båteng–Fanasgietláttu – nord for Erkkeláddot – nordvestover over Láddelašláddot – over Gárcojávri – nordvestover til løypa møter traktorvegen – etter traktorveg – sør for Sáttomiellevuovdi – nordvest over Guhkesjávri – etter Gurtejohka – til løype 2A ved Gurteluoppal. 

Løype 3B: Storfossen - vest for Láddelašláddot

Gáldojohka (Nedre Storfossen camping) – nordover til løype 3A vest for Láddelašláddot. 

Løype 3C: Gárppejohguolbba-Gaskamuš Lavnnojsjávri

Fra løype 3A ved Gárppejohguolbba – etter Gárppejohka – Látnajávri – Bajimuš Lavnnjosjávri – Gaskamuš Lavnnjosjávri.

Løypa er bare åpen for motorferdsel etter særskilt kunngjøring ved stenging av løype 2A og løype 3A mellom Gárppejohguolbba og Gurteluoppal. 

Løype 4: Hillágurra - Liŋkonjávri

Fra Tanaelva ved Gappegurra i Hillágurra – over E6 – etter jordbruksvegen opp fra Hillágurra – nordvestover til Njuorggánjávri – etter traktorveg først nordvestover, så nordover til Duottar Guhkečeroš – nord til Meresjávri – nordvest innom Liŋkonjávri – øst for Jukkiidájá, langs vestsida av Liŋkonoaivi og til løype 5 ved kraftlinja. 

Løype 5: Masjok–Stuorra Ilis

Fra Tanaelva opp Masjokelva – under brua rv. 98 – opp fra elva til snuplass på Nordnesvegen – videre langs Masjokvegen til enden av vegen – sørover ved høyde 215 – vestover på nordsiden av Spierkovárri – sørover i dalbunnen til kraftlinjen – etter kraftlinja til Duolbajávri – nordvestover til Bovčča-Geassájávri – vest til Geassájávri (Sommervann) – sør for Luomenjárga – rett linje til høyde 248 – krysser Jukkiidája 500 meter sør for Čiehkaluobbalat (215) – til Čiehkajohka og langs denne til sørenden av Mohkkeluobbalat – vestover mellom høydene 295 og 294 – over til Njukčajávri (Svanevann) – sørvest til kraftlinja – etter kraftlinja til kommunegrensen ved Stuorra Ilis. 

Løype 6A: Bonakas–Geassajávri

Fra samfunnshuset i Bonakas etter kjørevei til Tanaelva – sørover til privat eiendom – over denne – over fylkesveien ved vei til gammel søppelplass – etter traktorveg – krysser rv. 98 – nordenden av Dárrojeaggi – opp Siidaleahki – over 1. Bjørnevatn – sørvestover til Golggotjávri – mot vest over Hánnojáraláš til Hánnojávri – vest til nordenden av Geassájávri – sørover til løype 5, øst for Luomenjárga. 

Løype 6B: Smalfjord–løype 6A

P-plass ved rv. 93 i Smalfjordbotn – over Holmevatn/Suolojávri – sørøst over 3. og 2. Bjørnevatn/Guovžajávrit – løype 6A. 

Løype 6C: Boftsa–løype 6A

Fra Tanaelva ved Boftsa, Urabakken langs ubrøytet vei fra laksehytte, krysser rv. 98 nord for grustaket–langs ubrøytet vei til steintak og inn på Dárrojeaggi – til løype 6A. 

Løype 6D: Golggotjávri–løype 5 ved Luohttemuorjohka

Fra løype 6A sørvest av Golggotjávri – sør/sørvestover via vatn 168 til østre Luohttemuorjávri og videre til løype 5 der denne krysser Luohttemuorjohka.

Løypa er bare åpen for motorferdsel etter særskilt kunngjøring ved stenging av løype 6A mellom Golggotjávri og løype 5. 

Løype 7: Ifjordfjellet

Gillaš–kommunegrense Gamvik. 

Løype 8: Storelva–Stuorra Ilis

Tar av fra løype 7 øst for Storelv bru – øst for Gurroskáidi – øst for Gurrojáralaš – over Gurrojávri – over Lođejávri – Stuorra Ilis.

Sideløype fra Gurrojávri til kommunegrense og løype 6 i Lebesby. 

Løype 9: Tanaelva

Tanaelva fra munningen til kommunegrense Karasjok.

Avstikker fra Tanaelva nord for Tana bru ved kommunalt renseanlegg til parkeringsplass ved Tana hotell/campingplass.

Avstikker fra Tanaelva sør for Tana bru ved Sieddajohka – over E6 – til Tana hotell/campingplass. 

Løype 10A: Čámmájohka–Hearragorsa

Bil og Maskin i Austertana – Čámmájohka bru – vest for fylkesvegen på FeFo grunn – krysser fylkesveg ved Geaidnojohka – langs Geaidnojohka etter traktorveg – nordover til Čámmájohka – etter Čámmájohka – nordover langs Mielkevealjohka – Mielkevealjávri – Loameoaivi – øst til Čámmájohkjávri – vatn 297 – til parkeringsplass ved rv. 98 vest for Ridovei bru. 

Løype 10B: Løype 10A–Geresjávri

Fra løype 10A ved Čámmájohka – opp til Geresjávri på vestsida av bekken. 

Løype 10C: Čámmájohka bru – bru ved Juovlajohka

Fra løype 10A ved Čámmájohka bru – langs gammel riksveg – til bru ved Juovlajohka (Lia). 

Løype 11: Birkestrand–Lille Klokkarvatn

Opp fra Tanaelva, til veg på Birkestrand – over rv. 890 – nordover langs nedlagt telegraflinje 10–15 m fra rv. 890 – tar av mot øst etter gammel kjøreveg til myrkanten – nordover til høgspentlinja – etter høgspentlinja til løypa svinger ned ved privat eiendom – til Leirpollnes – vest for Dáneljávri – over Store og Lille Klokkarvatn – til løype 12. 

Løype 12: Austertana–Harrelv

Bil og Maskin i Austertana – over rv. 890 ved Austertana kapell – langs rv. 890 – over Geinodatjohka – etter boligveg – krysser rv. 890 – veg ved Breiviks hytte – etter gammel kjøreveg – sør for Biellovárri til Lille Klokkervatn – Hárrejávri og videre langs kjørevegen til Harrelv. 

Løype 13: Luftjok–Austertana

Fra Tanaelva via Søndre Luftjok til Goikejohka – Luftjokdalen – Stuorát Hánájávri – Boatka – på østsiden av Hánájohka ved Mátduottarčohhka – langs traktorvei til Øvre Leirpollen – Bil og Maskin i Austertana.

Avstikker fra Hánájohka østover til Hearrágorssa. 

Løype 13B: Austertana–Stjernevatn–Berlevåg grense

Fra Bil og maskin i Austertana – Øvre Leirpollen – krysser Hánájohka – langs gårdsvei – krysser rv. 890 ved eiendom 30/1/6 – langs traktorspor – over Julelva – langs gammel riksvei til Gakcajohka – langs sperregjerde til kryss høyspentlinje – langs høyspentlinja ca. 2 km og deretter i nordøstlig retning opp Čammájohkdalen til løype 10A vest for Čammájohjávrrit. Løypa har felles trasé med 10A til Čammájohjávrrit, deretter langs Riiduveaijávrrit under Hagŋalančearru til rv. 890 – krysser rv. 890 – til Fáhccabealjohka via Guorruláttu (Tørrvatnet) og over Nástejávri (Stjernevann) mot kommunegrensen til Berlevåg kommune.

Avstikker langs Julelva. 

Løype 14: Alleknjarg–Skálvejávri

Alleknjarg over Seiboš (høyde 296) – ned til Savetjávri og videre til Skálvejávri.

Omkjøringsløype: Alleknjarg-langs bekkedrag sør for Jussávađđa – Suoidnoaivi Savetjávri – og videre til Skálvejávri.

Omkjøringsløypa er kun åpen for motorferdsel etter særskilt kunngjøring ved stenging av hovedløypa.

Løype 15: Polmak–Polmakvatn

Polmak – etter vegen til Polmakvatn. 

Løype 16: Langnes–Gávesluokta

Fra Tanaelva ved Langnes langs kommunal ubrøytet vei til Benjaminsbukt – langs ubrøytet vei over fjellet til Tanafjorden nord for bebyggelsen i Gávesluokta. Ved vanskelige snøforhold på veien legges løypa opp i fjellsiden under Skipstoppen.

§ 2.Bestemmelser om bruk, merking og åpning av løypene:
a)Snøskuterferdsel langs løypene etter denne forskrift er bare tillatt når løypene er entydig merket i terrenget, og når kommunen har bekjentgjort at løypene er merket og åpnet for sesongen. Kjøring på barmark er ikke tillatt.
b)All kjøring skal følge merket løype. Dersom løypa ikke er merket er den stengt.
c)Merking av løypene skal skje etter retningslinjer gitt av Fylkesmannen i Finnmark.
§ 3.Motorferdsel etter denne forskrift er ikke tillatt i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 30. juni dersom Fylkesmannen ikke har bestemt noe annet, jf. § 9 i nasjonal forskrift til motorferdselloven.
§ 4.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 23. januar 2013 nr. 48 om snøskuterløyper, Deanu gielda – Tana kommune, Finnmark.